🦻 KONCEPT DOKUMENTI PËR KODIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

Objektivi i përgjithshëm i projekt-aktit është rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve/ndërmarrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike në veçanti dhe bizneseve digjitale e tradicionale në përgjithësi, duke mbështetur rritjen e sektorit të TIK-ut të Kosovës që çon në rritjen dhe krijimin e vendeve të reja të punës, zhvillimin e ekonomisë përmes internetit dhe në të njëjtën kohë zhvillimi i lidhjeve gigabitëshe (në internet) do të ndikojë në masë në jetën ekonomike.

___

Të dashur qytetar të shurdhër, me vështirësi në të dëgjuar dhe persona të verbër ju informojmë se KONCEPT DOKUMENTI PËR KODIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE është në konsultim publik. Objektivi i përgjithshëm i projekt-aktit është rritja e konkurruncës së bizneseve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe në veçanti të bizneseve digjitale e tradicionale në përgjithësi, duke mbështetur rritjen e sektorit të TIK-ut të Kosovës që çon në rritjen dhe krijimin e vendeve të reja të punës, zhvillimin e ekonomisë përmes internetit dhe në të njëjtën kohë zhvillimin e lidhjeve gigabitësh që do të ndikojë në masë në jetën ekonomike. KONCEPT DOKUMENTIN PËR KODIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE mund ta gjeni në platformën online për konsultimet me publikun te platforma për konsultime me publikun duke filluar nga 12 deri më 30 Dhjetor 2022 Kontributet e juaja mund ti dërgoni në adresën elektronike me poshte.
___
Data e fillimit: 12.12.2022


Data e përfundimit: 30.12.2022


Enver Basha

Enver.Basha@rks-gov.net