Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Strategjia e Kosovës për Qeverisje Elektronike 2023-2027

Strategjia e Kosovës për Qeverisje Elektronike 2023-2027 është dokument strategjik që fokusohet në fushat kryesore të digjitalizimit të sektorit publik që ndihmojnë në arritjen e vizionit të përcaktuar në Agjendën Digjitale të Kosovë... Më shumë

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD - Nr. __/2023 PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JO QEVERITARE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE JURIDIKE FALAS

DOKUMENT KONSULTIMI PËR UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MD - Nr. __/2023 PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JO-QEVERITARE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE JURIDIKE FALAS ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera