Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Merr pjesë edhe ti!

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit është duke e zhvilluar fushatën informuese për Platformën Online për Konsultimet me Publikun dhe Standardet minimale për përfshirje të qytetarëve në politikë bërje dhe vendimmarrje. Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit e ka përgatitur edhe një udhëzues për përdorimin e Platformës Online për Konsultime Publike.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit i iu bën thirrje qytetarëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe publikut të gjerë që ta shfrytëzojnë Platformën Online për konsultimet me publikun, pasi që kjo është mënyra më e thjeshtë dhe më e shpejtë për të ndikuar drejtpërdrejt në tërë legjislacionin e përgatitur nga Qeveria e Kosovës për miratim në Kuvendin e Kosovës.

Përmes kësaj platforme, ju tani e keni mundësinë që të bëheni pjesë e vendimmarrjes dhe politikë bërjes. Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit me këtë fushatë është duke e s... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

PROJEKT - UDHËZIM ADMINISTRATIV(MKRS) NR. XX/2021 PËR PROCEDURAT PËR GËRMIM ARKEOLOGJIK

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim standardizimin e procedurave të procesit të gërmimit dhe dokumentimin arkeologjik në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke u mbështetur në përvojat bashkëkohore ndërkombëtare dhe legjis... Më shumë

PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR./2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.02/2020 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2020-2021

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MBPZHR)-NR.02/2020 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2020-2021.... Më shumë

PROJEKT RREGULLORE (MMPHI) No. ______2021 PËR RENDIN E BRENDSHËM TË PARQEVE TË NATYRËS DHE MONUMENTEVE TË NATYRËS ME RENDËSI TË VEÇANTË

Me këtë Rregullore përcaktohet mbrojtja, ruajtja, përparimi, promovimi dhe shfrytëzimi i parqeve të natyrës dhe monumenteve të natyrës me rendësi të veçantë si dhe përcaktohen masat për mos respektim të dispozitave të kësaj Rregullo... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera