Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Publikohet Raporti i Konsultimeve Publike për vitin 2019

Shkarko Raportin e konsultimeve publike 2019

Sistemi aktual i konsultimeve publike tashmë është në një fazë stabiliteti të procesit të politikë bërjes dhe hartimit të legjislacionit në Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit për të tretin vit me radhë e përkrahur dhe bashkë me koordinatorët për konsultimet me publikun në Zyrën e Kryeminitrit dhe në Ministritë e Linjës kanë përgadituar raportin vjetor për konsultimet me publikun në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Raporti paraqet detajet dhe statistikat për plotësimin ose jo të gjitha standardet që nga hartimi apo inicimi i procesit hartimit të dokumentit të konsultimit, të fazës së konsultimit, përdorimit të metodave të konsultimit, përfshirë platformën, pjesëmarrjen e publikut në ofrimin e kontributeve të tyre, statusin e komenteve etj.

Gjatë vitit 2019 gjithsejte raportohet se janë hartuar 274 dokumente nga të gjitha ministritë të cilat sipas standardeve minimale do të duhej ti nënshtroheshin procesit të konsultimit publik. Nga ky numër i përgjithshëm, konsultimit publik i janë nënshtruar 100% apo të gjitha këto dokumente: 274 dokumente (272 përmes platformës ndërsa 2 dokumente janë k... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT LIGJIT Nr. 05/L – 079 PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Objektivat kryesore për ndryshimin e Ligjit Për investimet strategjike në Republikën e Kosovës janë reduktimi i barrës administrative për subjektet për fitimin e Statusit te investitorit strategjik ose projektit investues strategjik ... Më shumë

PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK)-NR. XX/2020 PËR ZBATIMIN E DREJTËSISË MIKE NDAJ FËMIJËS NË PROCEDURËN PENALE, CIVILE DHE ADMINISTRATIVE

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK)-NR. XX/2020 PËR ZBATIMIN E DREJTËSISË MIKE NDAJ FËMIJËS NË PROCEDURËN PENALE, CIVILE DHE ADMINISTRATIVE ... Më shumë

PROJEKT RREGULLORE (MPB) NR. xx/2020 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MAP) Nr. 01/2015 SHENJAT UNIKE TË KLASIFIKIMIT TË DOKUMENTEVE DHE AFATET E RUAJTJES SË TYRE

NACRT UREDBE (MUP) BR. XX/ 2020 O IZMENI I DOPUNI UREDBE (MJU) BR. 01/2015 O ZAJEDNIČKIM ZNACIMA ZA KLASIFIKOVANJE DOKUMENTACIJE I ROK SAČUVANJA ISTIH ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera