Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Merr pjesë edhe ti!

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit është duke e zhvilluar fushatën informuese për Platformën Online për Konsultimet me Publikun dhe Standardet minimale për përfshirje të qytetarëve në politikë bërje dhe vendimmarrje. Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit e ka përgatitur edhe një udhëzues për përdorimin e Platformës Online për Konsultime Publike.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit i iu bën thirrje qytetarëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe publikut të gjerë që ta shfrytëzojnë Platformën Online për konsultimet me publikun, pasi që kjo është mënyra më e thjeshtë dhe më e shpejtë për të ndikuar drejtpërdrejt në tërë legjislacionin e përgatitur nga Qeveria e Kosovës për miratim në Kuvendin e Kosovës.

Përmes kësaj platforme, ju tani e keni mundësinë që të bëheni pjesë e vendimmarrjes dhe politikë bërjes. Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit me këtë fushatë është duke e s... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

RREGULLORE E BRENDSHME MBI PROCEDURAT DHE KRITERET E REALIZIMIT TË PAGESAVE SHTESË TË STAFIT TË BRENDSHËM ARTISTIK, PROFESIONISTËVE E ARTISTËVE TË JASHTËM SI DHE PROCEDURAT E KONTRAKTIMIT TË SHËRBIMEVE DHE FURNIZIMEVE ME PËRMBAJTJE PROFESIONA

Me këtë Rregullore përcaktohen përfituesit e pagesave shtesë, kushtet dhe kriteret, përgjegjësitë dhe procedurat e brendshme si dhe mënyra e pagesave shtesë për artistët e Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota” (në tek... Më shumë

PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 06/L - 057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE

DOKUMENTI I KONSULTIMIT PËR PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 06/L - 057 PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE ... Më shumë

PROJEKTLIGJ PËR PARTNERITET PUBLIKO-PRIVAT

Qëllimi i këtij Ligji është rregullimi i kornizës ligjore për Partneritet Publiko-Privat (këtu e tutje: PPP) duke përcaktuar kushtet, parimet, kriteret dhe procedurat për të hyrë në një PPP, përmbajtjen dhe strukturën e marrëveshjeve ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera