Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Lansimi i "Kornizës për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimin publik për periudhën 2021 - 2025"

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, sot në një tryezë të përbashkët me shoqërinë civile dhe strukturat koordinuese të konsultimeve me publikun në nivel qëndror e lokal, lansoj “Kornizën për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimet me publikun për periudhën 2021 – 2025”. Nga kjo kornizë janë nxjerrë rekomandime se si institucionet duhet të përmirësojnë zbatimin e standardeve minimale për gjithë përfshirje të publikut në punën e saj.  Përgaditja dhe publikimi i kësaj kornize u mundësua me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë.

Linku

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Njoftim publik per konsultim publik për Draft-Strategjinë Komunale për Informim dhe Komuniki

Viteve të fundit, Komuna e Rahovecit ka bërë përpjekje të vazhdueshme që të diversifikojë kanalet e komunikimit me audiencat të ndryshme me synimin që të sigurojë një informimin sa më gjithëpërfshirës, nivel të lartë të transparen... Më shumë

PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 06/L-056 PËR KËSHILLIN PROKURORIAL TË KOSOVËS

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKTLIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 06/L-056 PËR KËSHILLIN PROKURORIAL TË KOSOVËS ... Më shumë

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. XX/2022 PËR IDENTIFIKIMIN, RAPORTIMIN, REFERIMIN NDAJ SHFRYTËZIMIT, NEGLIZHIMIT DHE ABUZIMIT TË FËMIJËS

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim të përcaktojë mënyrën dhe procedurat efektive për identifikimin, raportimin, referimin ndaj shfrytëzimit, neglizhimit dhe/ose abuzimit të fëmijës, si dhe të përforcojë bashkëpunimin ndërinstitu... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera