Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr. xxx/ 2024 PËR PËRCAKTIMIN E FORMËS DHE PËRMBAJTJEN E REGJISTRIT, PËR PARQET INDUSTRIALE, TEKNOLOGJIKE DHE INKUBATORËT E BIZNESIT

Me këtë udhëzim administrativ përcaktohet forma dhe përmbajtja e regjistrit për parqet industriale, teknologjike dhe inkubatorët e biznesit. ... Më shumë

RREGULLORE (QRK) Nr. _______/2024 PËR EDUKIMIN, TRAJNIMIN DHE NJOHJEN E SHËRBIMEVE DHE EKSPERTËVE

Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e kushteve dhe procedurave për edukimin, trajnimin dhe njohjen e shërbimeve dhe ekspertëve në fushën e mbrojtjes së nga rrezatimi dhe sigurisë bërthamore... Më shumë

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) Nr. 00/2024 PËR PËRCAKTIMIN E VULAVE PËR HYRJE DHE DALJE NGA REPUBLIKA E KOSOVËS

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim të përcaktojë vulat për hyrje dhe dalje nga territori i Republikës së Kosovës, si dhe formën dhe përmbajtjen e tyre.... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera