Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

DRAFT LIGJIN PËR INFRASTRUKTURËN KRITIKE

Qëllimi i këtij ligji është krijimi i procedurave për përcaktimin e infrastrukturës kritike, përcaktimi i masave minimale për sigurimin e qëndrueshmërisë së entiteteve kritike, si dhe përcaktimi i organeve kompetente dhe përgjegjësive... Më shumë

PLANI I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E PERSONAVE LGBTI NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2024-2026

Qeveria e Kosovës, përmes PLANIT TË VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E PERSONAVE LGBTI NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 2024-2026, shprehë përkushtimin e qartë që ta avancoj: procesin e zbatimit të standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, k... Më shumë

Kalendari i dëgjimeve publike me qytetarë për buxhetin e vitit 2025

Duke u bazuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit, Statutit të Komunës së Ferizaj 01 Nr. 50 të datës 28.06.2013, si dhe Udhëzimit Administrativ (MAP) Nr. 04.2023 për Administratë të Hapur,, Kryetari i Komunës s... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera