Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Lansimi i "Kornizës për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimin publik për periudhën 2021 - 2025"

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, sot në një tryezë të përbashkët me shoqërinë civile dhe strukturat koordinuese të konsultimeve me publikun në nivel qëndror e lokal, lansoj “Kornizën për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimet me publikun për periudhën 2021 – 2025”. Nga kjo kornizë janë nxjerrë rekomandime se si institucionet duhet të përmirësojnë zbatimin e standardeve minimale për gjithë përfshirje të publikut në punën e saj.  Përgaditja dhe publikimi i kësaj kornize u mundësua me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë.

Linku

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Plani Komunal për Menaxhim të Mbeturinave

Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga 11.8.2022 deri me datën: 11.9.2022, ndërsa konsultimi publik me qytetarë do të mbahet me 25.8.2022, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Rahovecit e cila gjendet në objektin e ri të... Më shumë

RREGULLORE (MKRS) NR. XX/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES (MKRS) NR. 04/2016 PËR PUNËN E KËSHILLIT DREJTUES TË TEATRIT KOMBËTAR TË KOSOVËS

Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 04/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, për zgjatjen e takimeve të Këshillit Drejtues edhe për dy mbledhje shtesë, të cilat... Më shumë

RREGULLORE (MKRS) NR. XX/2022 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 13/2016 PËR PUNËN E KËSHILLIT DREJTUES TË QENDRËS KINEMATOGRAFIKE TË KOSOVËS

Kjo Rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 13/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Qendrës Kinematografike të Kosovës, për zgjatjen e takimeve të Këshillit Drejtues edhe për dy mbledhje shtesë, të cilat... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera