Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Njoftim për organizimin e konsultimit publik për Plotësimin-Ndryshimin e Rregullores për përdorimin e gjuhëve në Komunën e Prizrenit

Neni 1 i Rregullores bazike ndryshohet me teksitin si në vijim: “Kjo rregullore ka për qëllim të siguroj përdorimin e gjuhëve zyrtare dhe gjuhëve në përdorim zyrtar në pajtim me dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, në punë... Më shumë

Njoftim për Konsultim Publik për Draft-Rregullores për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa Komunale

Njoftim për Konsultim Publik për Draft-Rregullores për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa Komunale... Më shumë

Njoftim për konsultim publik për Draft-Planin e Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në Nivelin Lokal

Njoftim për konsultim publik për Draft-Planin e Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në Nivelin Lokal... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera