Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Publikohet Raporti i Konsultimeve Publike për vitin 2019

Shkarko Raportin e konsultimeve publike 2019

Sistemi aktual i konsultimeve publike tashmë është në një fazë stabiliteti të procesit të politikë bërjes dhe hartimit të legjislacionit në Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit për të tretin vit me radhë e përkrahur dhe bashkë me koordinatorët për konsultimet me publikun në Zyrën e Kryeminitrit dhe në Ministritë e Linjës kanë përgadituar raportin vjetor për konsultimet me publikun në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Raporti paraqet detajet dhe statistikat për plotësimin ose jo të gjitha standardet që nga hartimi apo inicimi i procesit hartimit të dokumentit të konsultimit, të fazës së konsultimit, përdorimit të metodave të konsultimit, përfshirë platformën, pjesëmarrjen e publikut në ofrimin e kontributeve të tyre, statusin e komenteve etj.

Gjatë vitit 2019 gjithsejte raportohet se janë hartuar 274 dokumente nga të gjitha ministritë të cilat sipas standardeve minimale do të duhej ti nënshtroheshin procesit të konsultimit publik. Nga ky numër i përgjithshëm, konsultimit publik i janë nënshtruar 100% apo të gjitha këto dokumente: 274 dokumente (272 përmes platformës ndërsa 2 dokumente janë k... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

RREGULLORE Nr. xx / 2020 PËR SMPK DHE SKEMËS SË GRANTIT TË PERFORMANCES KOMUNALE

Qëllimi i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i rregullave, parimeve, procedurave dhe standardeve për matjen e performancës së komunave në ofrimin e shërbimeve për qytetarë dhe funksionimit të skemës së grantit për performancës komun... Më shumë

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MAPL) NR. XX/20 PËR TRANSPARENCË NË KOMUNALE

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është fuqizimi i transparencës së organeve të komunës, përmes publikimit dhe informimit real të akteve normative, vendimeve dhe dokumenteve të nxjerra nga organet e komunës, që janë në interes ... Më shumë

Draft Koncept Dokumentin për çështjen e pasurisë se fituar në mënyrë tё pajustifikueshme

Dokument konsultimi për Draft Koncept Dokumentin për çështjen e pasurisë se fituar në mënyrë tё pajustifikueshme... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera