Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Draft Plani për Integritet

Draft Plani për Integritet i cili kaloj në Mbledhjen e II të rregullt të Kuvendit Komunal.... Më shumë

Draft Plani për Barazi Gjinore

Draft Plani për Barazi Gjinore i cili kaloj në Mbledhjen e VIII të rregullt të Kuvendit Komunal e cila është mbajt me datë 28.09.2023... Më shumë

DRAFT-RREGULLORE (QRK) – NR. XX/2023 PËR PROCEDURËN E REKRUTIMIT TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Me këtë Rregullore përcaktohet procedura e rekrutimit për themelimin e marrëdhënies së punës për personat me aftësi të kufizuara duke përfshirë inicimin e procedurës së rekrutimit, shpalljen e konkursit dhe përmbajtjen e tij, kushtet ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera