Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Publikohet Raporti i Konsultimeve Publike për vitin 2019

Shkarko Raportin e konsultimeve publike 2019

Sistemi aktual i konsultimeve publike tashmë është në një fazë stabiliteti të procesit të politikë bërjes dhe hartimit të legjislacionit në Qeverinë e Republikës së Kosovës.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit për të tretin vit me radhë e përkrahur dhe bashkë me koordinatorët për konsultimet me publikun në Zyrën e Kryeminitrit dhe në Ministritë e Linjës kanë përgadituar raportin vjetor për konsultimet me publikun në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Raporti paraqet detajet dhe statistikat për plotësimin ose jo të gjitha standardet që nga hartimi apo inicimi i procesit hartimit të dokumentit të konsultimit, të fazës së konsultimit, përdorimit të metodave të konsultimit, përfshirë platformën, pjesëmarrjen e publikut në ofrimin e kontributeve të tyre, statusin e komenteve etj.

Gjatë vitit 2019 gjithsejte raportohet se janë hartuar 274 dokumente nga të gjitha ministritë të cilat sipas standardeve minimale do të duhej ti nënshtroheshin procesit të konsultimit publik. Nga ky numër i përgjithshëm, konsultimit publik i janë nënshtruar 100% apo të gjitha këto dokumente: 274 dokumente (272 përmes platformës ndërsa 2 dokumente janë k... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR. XX/2020 PËR PËRDORIMIN E AUTOMJETEVE TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurat e përdorimit të rregullt dhe efikas të automjeteve të Qeverisë së Republikës së Kosovës.... Më shumë

PLANI KOMBETAR I VEPRIMIT PER EFICIENCE TE ENERGJISE 2019 - 2021

Në pajtim me detyrimet që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë, Kosova ka hartuar Planin afatgjatë Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë (PKVEE) 2010-2018 dhe tre plane afatshkurtra që mbulojnë periudhat 2010-2012, ... Më shumë

PROJEKT-UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 00/2020 PËR PROCEDURËN E PAJISJES ME PATENTË SHOFER TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Me këtë udhëzim administrativ përcaktohen procedurat e pajisjes me patentë shofer për herë të parë, shtim të kategorive, përmirësimin dhe ndryshimin e të dhënave në patentë shofer, vazhdimin e afatit të vlefshmërisë, patentë shof... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera