Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Merr pjesë edhe ti!

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit është duke e zhvilluar fushatën informuese për Platformën Online për Konsultimet me Publikun dhe Standardet minimale për përfshirje të qytetarëve në politikë bërje dhe vendimmarrje. Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit e ka përgatitur edhe një udhëzues për përdorimin e Platformës Online për Konsultime Publike.

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit i iu bën thirrje qytetarëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe publikut të gjerë që ta shfrytëzojnë Platformën Online për konsultimet me publikun, pasi që kjo është mënyra më e thjeshtë dhe më e shpejtë për të ndikuar drejtpërdrejt në tërë legjislacionin e përgatitur nga Qeveria e Kosovës për miratim në Kuvendin e Kosovës.

Përmes kësaj platforme, ju tani e keni mundësinë që të bëheni pjesë e vendimmarrjes dhe politikë bërjes. Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit me këtë fushatë është duke e s... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

UDHEZIM ADMINISTRATIV (QRK) NR.___/2021 EDUKIMI PER MBROJTJEN E FEMIJES

Qëllimi i këtij udhëzimi administrativ është përcaktimi i roleve, organizimit, funksionimit, bashkëpunimit, detyrave dhe përgjegjësive për të gjitha institucionet edukative dhe arsimore nё edukimin për mbrojtjen e fёmijës. ... Më shumë

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MINT) Nr.00/2021 PËR CAKTIMINE E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN NË TREG TË PLLAKAVE PËR TERRACE

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kërkesat teknike specifike të pllakave terace për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm për vendosjen në tregun e Republikës se Kosovës... Më shumë

PROJETK RREGULLORE (MM) - NR. xx /2021 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORE (MM) - NR. 16/2019 PËR BARTJEN E UNIFORMAVE DHE DUKJEN PERSONALE TË PJESËTARËVE TË FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS

Kjo rregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MM) NR. 16/2019 për bartjen e uniformave dhe dukjen personale të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera