Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Njoftim për organizimin e konsultimit publik për Qarkoren e Pare Buxhetore dhe KAB-in, konsultimi publik organizohet nga kryetari i Komunës, Shaqir Totaj

Për të gjithë qytetarët e Komunës së Prizrenit, grupet e interesit dhe palët tjera të interesuara se për organizimin për Qarkoren e Parë Buxhetore 2024/01 dhe Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) Ky dokument do të jetë në konsultim pu... Më shumë

UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MASHTI) NR. _____/2023 PËR NDARJEN E BURSAVE

Qëllimi i këtij Udhëzimi administrativ është përcaktimi i kushteve dhe kritereve të përgjithshme dhe të veçanta, si dhe procedurave për ofrimin e bursave nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, për mbështetje f... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera