Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Lansimi i "Kornizës për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimin publik për periudhën 2021 - 2025"

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, sot në një tryezë të përbashkët me shoqërinë civile dhe strukturat koordinuese të konsultimeve me publikun në nivel qëndror e lokal, lansoj “Kornizën për përmirësimin e zbatimit të standardeve minimale për konsultimet me publikun për periudhën 2021 – 2025”. Nga kjo kornizë janë nxjerrë rekomandime se si institucionet duhet të përmirësojnë zbatimin e standardeve minimale për gjithë përfshirje të publikut në punën e saj.  Përgaditja dhe publikimi i kësaj kornize u mundësua me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë.

Linku

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

N J O F T I M PËR MBAJTJEN E TAKIMIT PUBLIK ME QYTETARË

N J O F T I M PËR MBAJTJEN E TAKIMIT PUBLIK ME QYTETARË... Më shumë

Takim publik me qytetaret

Takimin e pare publik me qytetaret për punën e tij gjashtëmujore. ... Më shumë

KONCEPT DOKUMENTI PËR FUSHËN E MENAXHIMIT TË FINANCAVE PUBLIKE

Ministria, pasi ka analizuar kornizën ligjore në fuqi që rregullon menaxhimin e financave publike, me fokus të veçantë në legjislacionin që rregullon ciklin buxhetor dhe proceset buxhetore, ka vlerësuar të nevojshme përgatitjen e një konc... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera