Lista e Institucioneve publike

Klikoni butonin abonohu për të gjitha institucionet që jeni të interesuar të merrni pjesë. Për tu abonuar, ju lutemi që fillimisht të regjistroheni

Emertimi
MAPL - Ministria e Adminsitrimit të Pushtetit Lokal Abonohu | Shiko
MASHTI - Ministria e Arsimit, Shkences, Teknologjise dhe Inovacionit Abonohu | Shiko
MBPZHR - Ministria e Bujqesise Pylltarise dhe Zhvillimit Rural Abonohu | Shiko
MD - Ministria e Drejtesise Abonohu | Shiko
ME - Ministria e Ekonomise Abonohu | Shiko
MFPT - Ministria e Financave, Punes dhe Transfereve Abonohu | Shiko
MINT - Ministria e Industrise, Ndermarresise dhe Tregtise Abonohu | Shiko
MKK - Ministria per Kthim dhe Komunitete Abonohu | Shiko
MKRS - Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit Abonohu | Shiko
MM - Ministria e Mbrojtjes Abonohu | Shiko
MMPHI - Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapesinor dhe Infrastruktures Abonohu | Shiko
MPB - Ministria e Puneve te Brendshme Abonohu | Shiko
MPJD - Ministria e Puneve te Jashtme dhe Diaspores Abonohu | Shiko
MSH - Ministria e Shendetesise Abonohu | Shiko
MZHR - Ministria e Zhvillimit Rajonal Abonohu | Shiko
ZKM - Zyra e Kryeministrit Abonohu | Shiko
ZPRK - Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës Abonohu | Shiko
~MAP - Ministria e Administrates Publike [deri me 03.02.2020] Abonohu | Shiko
~MeD - Ministria e Diaspores [deri me 03.02.2020] Abonohu | Shiko
~MIE - Ministria e Integrimit Evropian [deri me 03.06.2020] Abonohu | Shiko
~MIN - Ministria e Inovacionit dhe Ndermarresise [deri me 03.02.2020] Abonohu | Shiko
~MMPH - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor [deri me 03.02.2020] Abonohu | Shiko
~MPMS - Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale [deri me 22.03.2021] Abonohu | Shiko
Emertimi
Deçan - Komuna Deçan Abonohu | Shiko
Dragash - Komuna Dragash Abonohu | Shiko
Ferizaj - Komuna Ferizaj Abonohu | Shiko
Fushë Kosovë - Komuna Fushë Kosovë Abonohu | Shiko
Gjakovë - Komuna Gjakovë Abonohu | Shiko
Gjilan - Komuna Gjilan Abonohu | Shiko
Gllogoc - Komuna Gllogoc Abonohu | Shiko
Graçanicë - Komuna Graçanicë Abonohu | Shiko
Hani i Elezit - Komuna Hani i Elezit Abonohu | Shiko
Istog - Komuna Istog Abonohu | Shiko
Junik - Komuna Junik Abonohu | Shiko
Kaçanik - Komuna Kaçanik Abonohu | Shiko
Kamenicë - Komuna Kamenicë Abonohu | Shiko
Klinë - Komuna Klinë Abonohu | Shiko
Kllokot - Komuna Kllokot Abonohu | Shiko
Leposaviq - Komuna Leposaviq Abonohu | Shiko
Lipjan - Komuna Lipjan Abonohu | Shiko
Malishevë - Komuna Malishevë Abonohu | Shiko
Mamushë - Komuna Mamushë Abonohu | Shiko
Mitrovica Veriore - Komuna Mitrovica Veriore Abonohu | Shiko
Mitrovicë - Komuna Mitrovicë Abonohu | Shiko
Novobërdë - Komuna Novobërdë Abonohu | Shiko
Obiliq - Komuna Obiliq Abonohu | Shiko
Partesh - Komuna Partesh Abonohu | Shiko
Pejë - Komuna Pejë Abonohu | Shiko
Podujevë - Komuna Podujevë Abonohu | Shiko
Prishtinë - Komuna Prishtinë Abonohu | Shiko
Prizren - Komuna Prizren Abonohu | Shiko
Rahovec - Komuna Rahovec Abonohu | Shiko
Ranillug - Komuna Ranillug Abonohu | Shiko
Shtërpcë - Komuna Shtërpcë Abonohu | Shiko
Shtime - Komuna Shtime Abonohu | Shiko
Skenderaj - Komuna Skenderaj Abonohu | Shiko
Suharekë - Komuna Suharekë Abonohu | Shiko
Viti - Komuna Viti Abonohu | Shiko
Vushtrri - Komuna Vushtrri Abonohu | Shiko
Zubin Potok - Komuna Zubin Potok Abonohu | Shiko
Zveçan - Komuna Zveçan Abonohu | Shiko