Lista e Institucioneve publike

Klikoni butonin abonohu për të gjitha institucionet që jeni të interesuar të merrni pjesë. Për tu abonuar, ju lutemi që fillimisht të regjistroheni

Emertimi
MAP - Ministria e Administrates Publike Abonohu | Shiko
MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Abonohu | Shiko
MASHT - Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjise Abonohu | Shiko
MBPZHR - Ministria e Bujqesise Pylltarise dhe Zhvillimit Rural Abonohu | Shiko
MD - Ministria e Drejtesise Abonohu | Shiko
MeD - Ministria e Diaspores Abonohu | Shiko
MF - Ministria e Financave Abonohu | Shiko
MIE - Ministria e Integrimit Evropian Abonohu | Shiko
MIN - Ministria e Invovacionit dhe Ndërmarrësisë Abonohu | Shiko
MIT - Ministria e Infrastruktures dhe Transportit Abonohu | Shiko
MKK - Ministria per Kthim dhe Komunitete Abonohu | Shiko
MKRS - Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit Abonohu | Shiko
MM - Ministria e Mbrojtjes Abonohu | Shiko
MMPH - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor Abonohu | Shiko
MPB - Ministria e Puneve te Brendshme Abonohu | Shiko
MPJ - Ministria e Puneve te Jashtme Abonohu | Shiko
MPMS - Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale Abonohu | Shiko
MSH - Ministria e Shendetesise Abonohu | Shiko
MTI - Ministria e Tregtise dhe Industrise Abonohu | Shiko
MZHE - Ministria e Zhvillimit Ekonomik Abonohu | Shiko
MZHR - Ministira e Zhvillimit Rajonal Abonohu | Shiko
ZKM - Zyra e Kryeministrit Abonohu | Shiko
ZPRK - Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës Abonohu | Shiko
Emertimi
Deçan - Komuna Deçan Abonohu | Shiko
Dragash - Komuna Dragash Abonohu | Shiko
Ferizaj - Komuna Ferizaj Abonohu | Shiko
Fushë Kosovë - Komuna Fushë Kosovë Abonohu | Shiko
Gjakovë - Komuna Gjakovë Abonohu | Shiko
Gjilan - Komuna Gjilan Abonohu | Shiko
Gllogoc - Komuna Gllogoc Abonohu | Shiko
Graçanicë - Komuna Graçanicë Abonohu | Shiko
Hani i Elezit - Komuna Hani i Elezit Abonohu | Shiko
Istog - Komuna Istog Abonohu | Shiko
Junik - Komuna Junik Abonohu | Shiko
Kaçanik - Komuna Kaçanik Abonohu | Shiko
Kamenicë - Komuna Kamenicë Abonohu | Shiko
Klinë - Komuna Klinë Abonohu | Shiko
Kllokot - Komuna Kllokot Abonohu | Shiko
Leposaviq - Komuna Leposaviq Abonohu | Shiko
Lipjan - Komuna Lipjan Abonohu | Shiko
Malishevë - Komuna Malishevë Abonohu | Shiko
Mamushë - Komuna Mamushë Abonohu | Shiko
Mitrovica Veriore - Komuna Mitrovica Veriore Abonohu | Shiko
Mitrovicë - Komuna Mitrovicë Abonohu | Shiko
Novobërdë - Komuna Novobërdë Abonohu | Shiko
Obiliq - Komuna Obiliq Abonohu | Shiko
Partesh - Komuna Partesh Abonohu | Shiko
Pejë - Komuna Pejë Abonohu | Shiko
Podujevë - Komuna Podujevë Abonohu | Shiko
Prishtinë - Komuna Prishtinë Abonohu | Shiko
Prizren - Komuna Prizren Abonohu | Shiko
Rahovec - Komuna Rahovec Abonohu | Shiko
Ranillug - Komuna Ranillug Abonohu | Shiko
Shtërpcë - Komuna Shtërpcë Abonohu | Shiko
Shtime - Komuna Shtime Abonohu | Shiko
Skenderaj - Komuna Skenderaj Abonohu | Shiko
Suharekë - Komuna Suharekë Abonohu | Shiko
Viti - Komuna Viti Abonohu | Shiko
Vushtrri - Komuna Vushtrri Abonohu | Shiko
Zubin Potok - Komuna Zubin Potok Abonohu | Shiko
Zveçan - Komuna Zveçan Abonohu | Shiko