Dokumentet

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2020

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2020

Plani i Dokumenteve Strategjike për vitin 2020

Plani i Dokumenteve Strategjike për vitin 2020

Programi Legjislativ për vitin 2020

Programi Legjislativ për vitin 2020

Raporti vjetor i konsultimeve publike per vitin 2019

Ky raport paraqet një përmbledhje i të gjithë procesit të konsultimit publik për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2019.

Raporti vjetor i konsultimeve publike per vitin 2018

Ky raport paraqet një përmbledhje i të gjithë procesit të konsultimit publik për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2018.

PROGRAMI-LEGJISLATIV-2019

PROGRAMI-LEGJISLATIV-2019

Plani Vjetor i Dokumenteve Strategjike per periudhen 2019-2021

Plani Vjetor i Dokumenteve Strategjike per periudhen 2019-2021

Lista e Koncept Dokumenteve 2019

Lista e Koncept Dokumenteve 2019

Raporti vjetor per konsultimet publike 2017

Raporti vjetor per konsultimet publike 2017

Shtojca 1 e Raportit vjetor per konsultimet publike 2017

Shtojca 1 e Raportit vjetor per konsultimet publike 2017

Plani vjetor i punës së Qeverisë

Plani vjetor i punës së Qeverisë

PLANI VJETOR I DOKUMENTEVE STRATEGJIKE PËR VITIN 2018

PLANI VJETOR I DOKUMENTEVE STRATEGJIKE PËR VITIN 2018

Programi legjislativ për vitin 2018

Programi legjislativ për vitin 2018

Lista e koncept dokumenteve për vitin 2018

Lista e koncept dokumenteve për vitin 2018

Plani i Konsultimeve publike per vitin 2018

Plani i konsultimeve për vitin 2018 përfshin të gjitha Institucionet të cilat hartojnë dokumente për miratim nga Ministritë dhe Qeveria e Kosovës.

Metodologjia e Monitorimit dhe Raportimit për Konsultimet Publike

Metodologjia është përgatitur nga Zyra e Kryeministrit / Zyra e Qeverisjes së Mirë me mbështetjen e Projektit të Asistencës Teknike të BE-së "Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile", në përputhje me kërkesat e Sektorit te Përkrahjes Buxhetore të Bashkimit Evropian për Reformën e Administratës Publike dhe Rregullores për standardet minimale për konsultime me publikun e cila ka hyrë në fuqi nga janari i viti 2017.

Programi legjislativ për vitin 2017

Programi Legjislativ për Vitin 2017 është miratuar në mbledhjen e 125-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr.01/125 , datë 30.12.2016. Plotësuar me Vendimin Nr.02/128, datë 18.01.2017.

Plani vjetor i dokumenteve strategjike për vitin 2017

Plani vjetor i dokumenteve strategjike për vitin 2017

Plani Vjetor i Punes se Qeverise 2017

Plani Vjetor i Punës së Qeverisë për vitin 2017

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2017

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2017, e miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit bazuar në Rregulloren Nr. 09/2011 të Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Rregullore (QRK) nr. 05/2016 për standardet minimale për konsultim publik

Kjo Rregullore ka për qëllim nxitjen dhe sigurimin e një procesi të konsultimit publik ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes

PLANI I VEPRIMIT per vitin 2016 per zbatimin e Strategjise Qeveritare per bashkepunim me Shoqerine Civile 2013-2017

-

STRATEGJIA QEVERITARE PER BASHKEPUNIM ME SHOQERINE CIVILE 2013-2017

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM/ZKM), në bashkëpunim të ngushtë me Platformën CiviKos (në tekstin e mëtejmë: CIVIKOS), si dhe me përkrahjen dhe bashkëpunimin e Zyrës Ligjore dhe Zyrës për Planifikim Strategjik pranë Zyrës së Kryeministrit, dhe në vazhdimësi të zbatimit të Ligjit nr.04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare, Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011, si dhe në kërkim të gjetjes së formave të bashkëpunimit, përfshirjes së shoqërisë civile në politikë bërje dhe përkrahjes së organizatave të shoqërisë civile, kanë marrë nismën për hartimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile.