Dokumentet

Raporti vjetor për konsultimet me publikun për vitin 2023

Qeveria e Republikës së Kosovës ka bërë progres në zhvillimin e standardeve dhe praktikave për të rritur pjesëmarrjen e shoqërisë civile në hartimin e politikave dhe legjislacionit, veçanërisht me zbatimin e Rregullores për Standardet Minimale në Procesin e Konsultimit me Publikun (Nr. 05/2016). Pjesëmarrja e jashtëzakonshme e shoqërisë civile në vendimmarrjen politike dhe progresi i theksuar është evidentuar nëpërmjet Platformës Online për Konsultime me Publikun https://konsultimet.rks-gov.net/, ku palët e interesuara, shoqëria civile dhe publiku i gjerë janë regjistruar dhe kanë dhënë kontributin e tyre duke ofruar komente dhe duke marrë pjesë në hartimin e politikave dhe legjislacionit. Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, në përputhje me Rregulloren nr. 05/2016 për Standardet Minimale për Konsultimet me Publikun, edhe këtë vit bashkë me koordinatorët e konsultimeve në ministritë e linjës kanë përgatitur raportin vjetor për konsultimet me publikun për vitin 2023. Raporti vjetor për konsultimet me publikun e shpreh përkushtimin tonë për transparencë, përgjegjësi dhe pjesëmarrje të qytetarëve në proceset vendimmarrëse. Raporti vjetor për vitin 2023 përfshijnë të gjitha dokumentet që janë publikuar në platformën për konsultimet me publikun https://konsultimet.rks-gov.net/ e për të cilat konsultimi ka filluar nga data 01.01.2023 dhe është mbyllur më datë 31.12. 2023 dhe janë aprovuar në ministri e qeveri gjatë kësaj kohe.

RAPORTI VJETOR PER KONSULTIMET PUBLIKE NË QEVERINË E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2022

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, në përputhje me kërkesat e Rregullores Nr. 05/2016 për standardet minimale për konsultime me publikun, në bashkëpunim me koordinatorët për konsultime me publikun në Zyrën e Kryeministrit Ministri dhe Ministritë e Linjës këtë vit kanë përgatitur edhe raportin vjetor të konsultimeve publike. Raporti vjetor për vitin 2022 përfshin të gjitha dokumentet që janë publikuar në platformën për konsultime me publikun dhe për të cilat konsultimi ka nisur në datën 01.01.2022 dhe është mbyllur më 31.12.2022 nga Kryeministria dhe Ministritë e Linjës.

PROGRAMI PËR PARANDALIMIN DHE ZVOGËLIMIN E BARRËS ADMINISTRATIVE 2022-2027

Qëllimet kryesore të Qeverisë, të shprehura në Program janë: ¢ Zvogëlimi i barrës administrative për qytetarët, bizneset dhe administratën; ¢ parandalimi i barrës administrative të panevojshme gjatë zhvillimit, zbatimit dhe rishikimit të politikave publike. Me arritjen e qëllimeve të Programit, synohet: ¢ rritja e kursimeve të qytetarëve dhe bizneseve; ¢ kënaqshmëria e qytetarëve dhe bizneseve me ofrimin e shërbimeve administrative nga administrata publike; ¢ rritja e vlerës së treguesve ndërkombëtarë relevantë për qëllimet e Programit, si Baromentri i Ballkanit, Banka Botërore, SIGMA, etj.

LISTA E KONCEPT DOKUMNTEVE 2022

Me qëllim të zhvillimit të politikave dhe realizimit të objektivave operacionale të caktuara në Planin Operacional të Qeverisë 2022-2025, i miratuar me vendimim të Qeverisë Nr.01/56 me datë 26.01.2022 , me propozim te Sekretariatit Koordinues të Qeverisë, është nxjerrë Lista e Koncept Dokumenteve 2022.

Raporti vjetor i konsultimeve publike per vitin 2021

Raporti vjetor i konsultimeve publike per vitin 2021

Programin Legjislativ për vitin 2022

Programi Legjislativ për vitin 2022 është miratuar në mbledhjen e 56 -të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. 01/56, të datës: 26.01.2022;

Programi Legjislativ për vitin 2021

Programi Legjislativ për vitin 2021 është miratuar në mbledhjen e 11-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. 01/11, të datës: 07.05.2021

Raporti Vjetor për Konsultimet me Publikun për vitin 2020

Raporti vjetor për vitin 2020 përfshijnë të dhënat për të gjitha dokumentet që janë publikuar në platformën për konsultimet me publikun e për të cilat konsultimi ka filluar nga data 01.01.2020 dhe është mbyllur më datë 31.12.2020. Raporti ka qëllim të paraqesë punën e bërë gjatë vitit 2020 në zbatimin e standardeve minimale për procesin e konsultimeve publike nga ana e Qeverisë dhe Ministrive të linjës.

Plani i Dokumenteve Strategjike për vitin 2021

Plani i Dokumenteve Strategjike për vitin 2021

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2020

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2020

Plani i Dokumenteve Strategjike për vitin 2020

Plani i Dokumenteve Strategjike për vitin 2020

Programi Legjislativ për vitin 2020

Programi Legjislativ për vitin 2020

Raporti vjetor i konsultimeve publike per vitin 2019

Ky raport paraqet një përmbledhje i të gjithë procesit të konsultimit publik për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2019.

Raporti vjetor i konsultimeve publike per vitin 2018

Ky raport paraqet një përmbledhje i të gjithë procesit të konsultimit publik për periudhën 1 Janar - 31 Dhjetor 2018.

PROGRAMI-LEGJISLATIV-2019

PROGRAMI-LEGJISLATIV-2019

Plani Vjetor i Dokumenteve Strategjike per periudhen 2019-2021

Plani Vjetor i Dokumenteve Strategjike per periudhen 2019-2021

Lista e Koncept Dokumenteve 2019

Lista e Koncept Dokumenteve 2019

Raporti vjetor per konsultimet publike 2017

Raporti vjetor per konsultimet publike 2017

Shtojca 1 e Raportit vjetor per konsultimet publike 2017

Shtojca 1 e Raportit vjetor per konsultimet publike 2017

Plani vjetor i punës së Qeverisë

Plani vjetor i punës së Qeverisë

PLANI VJETOR I DOKUMENTEVE STRATEGJIKE PËR VITIN 2018

PLANI VJETOR I DOKUMENTEVE STRATEGJIKE PËR VITIN 2018

Programi legjislativ për vitin 2018

Programi legjislativ për vitin 2018

Lista e koncept dokumenteve për vitin 2018

Lista e koncept dokumenteve për vitin 2018

Plani i Konsultimeve publike per vitin 2018

Plani i konsultimeve për vitin 2018 përfshin të gjitha Institucionet të cilat hartojnë dokumente për miratim nga Ministritë dhe Qeveria e Kosovës.

Metodologjia e Monitorimit dhe Raportimit për Konsultimet Publike

Metodologjia është përgatitur nga Zyra e Kryeministrit / Zyra e Qeverisjes së Mirë me mbështetjen e Projektit të Asistencës Teknike të BE-së "Mbështetje për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile", në përputhje me kërkesat e Sektorit te Përkrahjes Buxhetore të Bashkimit Evropian për Reformën e Administratës Publike dhe Rregullores për standardet minimale për konsultime me publikun e cila ka hyrë në fuqi nga janari i viti 2017.

Programi legjislativ për vitin 2017

Programi Legjislativ për Vitin 2017 është miratuar në mbledhjen e 125-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr.01/125 , datë 30.12.2016. Plotësuar me Vendimin Nr.02/128, datë 18.01.2017.

Plani vjetor i dokumenteve strategjike për vitin 2017

Plani vjetor i dokumenteve strategjike për vitin 2017

Plani Vjetor i Punes se Qeverise 2017

Plani Vjetor i Punës së Qeverisë për vitin 2017

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2017

Lista e Koncept Dokumenteve për vitin 2017, e miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit bazuar në Rregulloren Nr. 09/2011 të Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Rregullore (QRK) nr. 05/2016 për standardet minimale për konsultim publik

Kjo Rregullore ka për qëllim nxitjen dhe sigurimin e një procesi të konsultimit publik ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes

PLANI I VEPRIMIT per vitin 2016 per zbatimin e Strategjise Qeveritare per bashkepunim me Shoqerine Civile 2013-2017

-

STRATEGJIA QEVERITARE PER BASHKEPUNIM ME SHOQERINE CIVILE 2013-2017

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM/ZKM), në bashkëpunim të ngushtë me Platformën CiviKos (në tekstin e mëtejmë: CIVIKOS), si dhe me përkrahjen dhe bashkëpunimin e Zyrës Ligjore dhe Zyrës për Planifikim Strategjik pranë Zyrës së Kryeministrit, dhe në vazhdimësi të zbatimit të Ligjit nr.04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare, Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011, si dhe në kërkim të gjetjes së formave të bashkëpunimit, përfshirjes së shoqërisë civile në politikë bërje dhe përkrahjes së organizatave të shoqërisë civile, kanë marrë nismën për hartimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile.