Statistika
Zgjidh raportin:
Statusi i konsultave:
Fushat 'Data' mund t'i leni te zbrazeta nese nuk jeni te sigurt - Kjo ben qe statistikat te gjenerohen per te gjitha te dhenat

Nga:
Deri:
Numri i konsultave sipas metodave tjera (jo permes platformes):
Komente (total):
Komente (ne platforme):
Komente te pranuara:
Komente te pranuara pjeserisht:
Komente te refuzuara:
Institucioni:
Koncept dokument (Te planifikuara)
Draft ligj (Te planifikuara)
Plan i veprimit (Te planifikuara)
Draft rregullore (Te planifikuara)
Udhëzim administrativ (Te planifikuara)
Strategji (Te planifikuara)
Program (Te planifikuara)
Tjeter (Te planifikuara)