Strategjia e Kosovës për Qeverisje Elektronike 2023-2027

Strategjia e Kosovës për Qeverisje Elektronike 2023-2027 është dokument strategjik që fokusohet në fushat kryesore të digjitalizimit të sektorit publik që ndihmojnë në arritjen e vizionit të përcaktuar në Agjendën Digjitale të Kosovës 2030 për transformimin e Kosovës në një vend të suksessheëëm në fushën e digjitalizimit.


Data e fillimit: 23.03.2023


Data e përfundimit: 14.04.2023


Ron Krasniqi

ron.krasniqi@rks-gov.net


Kontributet

Free Libre Open Source Software Kosova | OJQ

14.04.2023 12:10:36

Dokumenti me komente bashkengjitur.

Personi kontaktues

Arianit Dobroshi | arianit.dobroshi@flossk.org

Dokumentet shtesë