Draft Udhëzim Administrativ Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Md-Nr. 06/2019 për Trajnimin dhe Certifikimin e Ndërmjetësuesve

DOKUMENT KONSULTIMI PËR DRAFT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MD NR. __/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MD-NR. 06/2019 PËR TRAJNIMIN DHE CERTIFIKIMIN E NDËRMJETËSUESVE


Data e fillimit: 23.05.2023


Data e përfundimit: 12.06.2023


Raporti Final

Raport i Konsultimit

15.11.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

15.11.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Anita Koci

anita.koci@rks-gov.net