PROJEKTLIGJ PËR KOMISIONIN E PAVARUR TË MEDIAVE

Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e kompetencave të Komisionit të Pavarur të Mediave (në tekstin e mëtejmë: KPM) me qëllim të promovimit të zhvillimit të tregut medial në Republikën e Kosovës. Ky ligj është në përputhshmëri të plotë me Direktivën (EU) 2010/13/EU për Shërbimet Mediale Audio-Vizuele dhe Direktivën (EU) 2018/1808.


Data e fillimit: 15.11.2021


Data e përfundimit: 03.12.2021


Diellza Mujaj

diellza.mujaj@rks-gov.net