PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MEPTINIS ) - NR. 00/2020 PËR PROCEDURËN E REGJISTRIMIT TË EMRIT ZYRTAR DHE EMRIT TREGTAR TË SHOQËRIVE TREGTARE

Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është përcaktimi i procedurave të regjistrimit, përdorimit, mbrojtjes dhe çregjistrimit të Emrave Zyrtar dhe Emrave Tregtar të shoqërive tregtare.


Data e fillimit: 23.03.2020


Data e përfundimit: 10.04.2020


delvina.bajraktari

delvina.bajraktari@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja