Dokumentet

Rregullore (QRK) nr. 05/2016 për standardet minimale për konsultim publik

Kjo Rregullore ka për qëllim nxitjen dhe sigurimin e një procesi të konsultimit publik ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes

PLANI I VEPRIMIT per vitin 2016 per zbatimin e Strategjise Qeveritare per bashkepunim me Shoqerine Civile 2013-2017

-

STRATEGJIA QEVERITARE PER BASHKEPUNIM ME SHOQERINE CIVILE 2013-2017

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM/ZKM), në bashkëpunim të ngushtë me Platformën CiviKos (në tekstin e mëtejmë: CIVIKOS), si dhe me përkrahjen dhe bashkëpunimin e Zyrës Ligjore dhe Zyrës për Planifikim Strategjik pranë Zyrës së Kryeministrit, dhe në vazhdimësi të zbatimit të Ligjit nr.04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare, Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011, si dhe në kërkim të gjetjes së formave të bashkëpunimit, përfshirjes së shoqërisë civile në politikë bërje dhe përkrahjes së organizatave të shoqërisë civile, kanë marrë nismën për hartimin e Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile.