Lista e Institucioneve publike

Klikoni butonin abonohu për të gjitha institucionet që jeni të interesuar të merrni pjesë. Për tu abonuar, ju lutemi që fillimisht të regjistroheni

Emertimi
MAP - Ministria e Administrates Publike Abonohu | Shiko
MAPL - Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Abonohu | Shiko
MASHT - Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjise Abonohu | Shiko
MBPZHR - Ministria e Bujqesise Pylltarise dhe Zhvillimit Rural Abonohu | Shiko
MD - Ministria e Drejtesise Abonohu | Shiko
MeD - Ministria e Diaspores Abonohu | Shiko
MF - Ministria e Financave Abonohu | Shiko
MI - Ministria e Infrastruktures Abonohu | Shiko
MIE - Ministria e Integrimit Evropian Abonohu | Shiko
MIN - Ministria e Invovacionit dhe Ndërmarrësisë Abonohu | Shiko
MKK - Ministria per Kthim dhe Komunitete Abonohu | Shiko
MKRS - Ministria e Kultures Rinise dhe Sportit Abonohu | Shiko
MM - Ministria e Mbrojtjes Abonohu | Shiko
MMPH - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor Abonohu | Shiko
MPB - Ministria e Puneve te Brendshme Abonohu | Shiko
MPJ - Ministria e Puneve te Jashtme Abonohu | Shiko
MPMS - Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale Abonohu | Shiko
MSH - Ministria e Shendetesise Abonohu | Shiko
MTI - Ministria e Tregtise dhe Industrise Abonohu | Shiko
MZHE - Ministria e Zhvillimit Ekonomik Abonohu | Shiko
MZHR - Ministira e Zhvillimit Rajonal Abonohu | Shiko
ZKM - Zyra e Kryeministrit Abonohu | Shiko