Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 9 Shkurt 2018 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 

Qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar:

- Përmbledhjen dhe prezantimin e Planit Vjetor për konsultime me publikun për 2018 si dhe


- Përgatitjet për raportin vjetor për rrjedhën e procesit të konsultimeve me publikun për vitin 2017

 

Ky aktivitet është realizuar me përkrahje nga ana e Projektit i Asistencës Teknike të BE-së “ Mbështetje për Implementimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile” dhe projektin e Qeverisë e KE në Ministrinë e
Administratës Publike “Mbështetje për Zbatimin e Reformës në Administratën Publike”

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 0XXXX/2019 PËR VEPRIMTARINË, STRUKTURËN DHE FUNKSIONET E SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE PËR HIV/AIDS

Ky Udhëzim Administrativ rregullon organizimin, administrimin, strukturën dhe veprimtarinë e shërbimeve shëndetësore dhe psiko-sociale për parandalimin, trajtimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it, të cilat ofrohen nga ana e institucioneve shënde... Më shumë

PROJEKTLIGJI PËR DROGAT, SUBSTANCAT NARKOTIKE DHE SUBSTANCAT PSIKOTROPE (AMANDAMENDON LIGJIN PËR BARNAT NARKOTIKE, SUBSTANCA PSIKOTROPE DHE PREKURSORË NR. 02/l-128)

Ky ligj regullon kushtet, procedurat, mbikqyrjen e veprimtarisë me droga, barna narkotike dhe barna psikotrope, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik dhe parandalimin e trafikimit të drogave dhe keqpërdorimit të barnave.... Më shumë

Koncept Dokumenti për Politikën

Ekipi gjatë hartimit dhe finalizimit të koncept dokumentit ka bërë një analizë të përgjithshme të gjendjes së arsimit në gjuhën serbe në Republikën e Kosovës. Kjo është bërë me qëllimin, që ky Koncept Dokument të shërbejë edhe... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera