Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 9 Shkurt 2018 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 

Qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar:

- Përmbledhjen dhe prezantimin e Planit Vjetor për konsultime me publikun për 2018 si dhe


- Përgatitjet për raportin vjetor për rrjedhën e procesit të konsultimeve me publikun për vitin 2017

 

Ky aktivitet është realizuar me përkrahje nga ana e Projektit i Asistencës Teknike të BE-së “ Mbështetje për Implementimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile” dhe projektin e Qeverisë e KE në Ministrinë e
Administratës Publike “Mbështetje për Zbatimin e Reformës në Administratën Publike”

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

KONCEPT DOKUMENT PËR STATUSIN E FORCAVE TË HUAJA TË ARMATOSURA NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Rregullimi i veçantë i statusit, procedurave te hyrje dajles, qëndrimit të përkohshëm dhe kalimit tranzit të forcave të huaja të armatosura në territorin e Republikës e Kosovës... Më shumë

PROJEKTRREGULLORE (MPMS) NR. XX/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 02/2013 PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT MEDIKO-SOCIAL DHE PROCEDURAT E APLIKIMIT PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE PËR PERSONA TË VERBËR

Kjo Projektrregullore ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 02/2013 për Funksionimin e Komisionit Mediko-Social dhe procedurat e aplikimit për realizimin e të drejtave për persona të verbër. ... Më shumë

DRAFT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MI) Nr.XX/2018 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.20/2017 PËR LICENCIMIN E AUTO SHKOLLAVE

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.20/2017 për Licencimin e Auto Shkollave.... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera