Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Janë lansuar 123 Konsultime Publike përmes Platformës Online

Që nga lansimi i Platformës Online për Konsultime Publike në shkurt të vitit 2017, janë publikuar gjithsej 123 konsultime publike nga ministritë dhe zyrat e Kryeministrit.

Deri në fund të muajit Gusht 2017 janë publikuar gjithsej 59 udhëzime administrative, 35 rregullore, 18 ligje, 8 koncept dokumente dhe 3 plane veprimi.

Më poshtë po ju paraqesim statistikat e konsultimeve të kryera nga ministritë:

Ministria e Punëve të Brendshme-18

Ministria e Infrastrukturës-24

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-19

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-14

Ministria e Zhvillimit Ekonomik-7

Zyra e Kryeministrit-7

Ministria e Administratës Publike-6

Ministria e Financave-6

Ministria e Forcave të Sigurisë së Kosovës-5

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal-5

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-8

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit-1

Ministria e Shëndetësisë-1

Ministria e Integrimit Evropian-1

Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë-1

Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-0

Ministria për Komunitete dhe Kthim-0

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë-0

Ministria e Drejtësisë - 0Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Projekt-rregullore për shpërblime dhe mirënjohjet në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera

Me këtë rregullore përcaktohet mënyra dhe procedura e ndarjes se mirënjohjeve dhe shpërblimeve pjesëmarrësve të mbrojtjes dhe shpëtimit për merita të veçanta në zhvillimin e sistemit të mbrojtjes, përkushtimin personal në zbatimin e ... Më shumë

KONCEPT DOKUMENTI NË FUSHËN E INSPEKTIMEVE

Ky koncept dokument synim të përgjithshëm ka reformimin e sistemit të inspektimeve në Republikën e Kosovës i cili do të arrihet përmes objektivave të mëposhtme duke avancuar kornizën aktuale ligjore përmes miratimit të Ligjit për Inspe... Më shumë

KONCEPT DOKUMENTI I PROPOZIM LIGJIT PËR KOHËN E NGASJES DHE PUSHIMIT

Ky koncept dokument, ka për qëllim të përcaktoj kërkesat teknike të cilat duhet ti plotësojnë paisjet vazhguese për të siguruar regjistrimin e kohës së ngasjes të aëntarve të ekuipazhit, kohën e kaluar në aktivitetet profesionale (e ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera