Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 9 Shkurt 2018 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 

Qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar:

- Përmbledhjen dhe prezantimin e Planit Vjetor për konsultime me publikun për 2018 si dhe


- Përgatitjet për raportin vjetor për rrjedhën e procesit të konsultimeve me publikun për vitin 2017

 

Ky aktivitet është realizuar me përkrahje nga ana e Projektit i Asistencës Teknike të BE-së “ Mbështetje për Implementimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile” dhe projektin e Qeverisë e KE në Ministrinë e
Administratës Publike “Mbështetje për Zbatimin e Reformës në Administratën Publike”

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 00/2018 PËR PËRCAKTIMIN E SIMBOLEVE PËR TREGUESIT GJEOGRAFIKË, EMËRTIMIT TË ORIGJINËS DHE SPECIALITETIT TRADICIONAL TË GARANTUAR

Ky udhëzim administrativ rregullon formën, përmbajtjen dhe përdorimin e simboleve apo shenjave të treguesit gjeografik, emërtimit të origjinës dhe specialitetit tradicional të garantuar për shënjimin, promovimin dhe reklamimin e produktit ... Më shumë

Projekt Udhëzimi Administrativ (në Shëndetësi) Nr.xxxxxx Mbi Regjistrimin e Multivitaminave, Mineraleve, Oligomineraleve, Substancave herbale dhe Preparateve herbale për të cilat nuk nevojitet autorizim marketing

Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurën e regjistrimit, ripërtrirjen, pezullimin dhe tërheqjen e regjistrimit të vitaminave, multivitaminave, mineraleve, oligomineraleve të cilat sipas formës dhe dozimit të tyre konsiderohen si shte... Më shumë

PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MF- NR. XX/2018 PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT KOMBËTAR PËR PASTRIMIN E PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT

1. Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është që në përputhje me nenin 18paragrafi 1 dhe nenin 66 paragrafi 1 të Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit dhe Rekomandimit 1 të ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera