Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Sesion Pune me Koordinatorët e Konsultimeve Publike

Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit në linjë të zbatimit të  standardeve minimale për konsultime publike,  me 9 Shkurt 2018 ka organizuar sesion pune për Koordinatorët e Konsultimeve Publike nëpër Ministri. 

Qëllimi i këtij takimi ishte për të diskutuar:

- Përmbledhjen dhe prezantimin e Planit Vjetor për konsultime me publikun për 2018 si dhe


- Përgatitjet për raportin vjetor për rrjedhën e procesit të konsultimeve me publikun për vitin 2017

 

Ky aktivitet është realizuar me përkrahje nga ana e Projektit i Asistencës Teknike të BE-së “ Mbështetje për Implementimin e
Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile” dhe projektin e Qeverisë e KE në Ministrinë e
Administratës Publike “Mbështetje për Zbatimin e Reformës në Administratën Publike”

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

UDHEZUES PËR ZBATIMIN E KERKESAVE MINIMALE PËR PERFORMANCEN ENERGJETIKE NË NDËRTESAT EKZISTUESE NË SEKTORIN E BANIMIT – TIPOLOGJIA E NDËRTESAVE NË REPUBLIKEN E KOSOVËS (pjesa e katert)

Caqet për kursim të energjisë në nivel të BE-së janë në diskutim dhe janë përgatitur versionet e rishikuara të gjitha direktivave kryesore në fushën e efiçiencës së energjisë. Pra, përgatitja e këtij dokumenti është bërë në nj... Më shumë

UDHEZUES PËR ZBATIMIN E KERKESAVE MINIMALE PËR PERFORMANCEN ENERGJETIKE NË NDËRTESAT EKZISTUESE NË SEKTORIN E BANIMIT – TIPOLOGJIA E NDËRTESAVE NË REPUBLIKEN E KOSOVËS ( pjesa e trete)

Efiçienca e energjisë në ndërtesa është një nga shtyllat kryesore strategjike në dokumentet e ndryshme strategjike të BE-së për energjinë. Arsyeja është mjaft pragmatike dhe bazohet në faktin se 40% e konsumit final të përgjithshëm ... Më shumë

PROJEKT UDHËZIMI ADMINISTRATIV MD-NR. 01/2019 PËR MËNYRËN E DHËNIES DHE PROGRAMIN E PROVIMIT PËR NOTERINË

DOKUMENT KONSULTIMI PËR UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR. 01/2019 PËR MËNYRËN E DHËNIES DHE PROGRAMIN E PROVIMIT PËR NOTERINË ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera