Njoftim për organizimin e konsultimit publik për Plotësimin-Ndryshimin e Rregullores për përdorimin e gjuhëve në Komunën e Prizrenit

Neni 1 i Rregullores bazike ndryshohet me teksitin si në vijim: “Kjo rregullore ka për qëllim të siguroj përdorimin e gjuhëve zyrtare dhe gjuhëve në përdorim zyrtar në pajtim me dispozitat e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, në punën e administratës komunale, instutucionet arsimore dhe shëndetësore që themelohen apo qeverisen nga Komuna dhe në Ndërrmarrjet publike lokale të themeluara nga Komuna”.


Data e fillimit: 17.04.2024


Data e përfundimit: 02.05.2024


Haziz Krasniqi

Haziz.Krasniqi@rks-gov.net