UDHËZIM ADMINISTRATIV MD - Nr. __/2023 PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JO QEVERITARE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE JURIDIKE FALAS

DOKUMENT KONSULTIMI PËR UDHËZIMIN ADMINISTRATIV MD - Nr. __/2023 PËR AUTORIZIMIN E ORGANIZATAVE JO-QEVERITARE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE JURIDIKE FALAS


Data e fillimit: 23.03.2023


Data e përfundimit: 12.04.2023


Serije Makolli

serije.makolli@rks-gov.net


Kontributet

Instituti i Kosovës për Drejtësi | OJQ

12.04.2023 13:53:46

  1. Hyrje

Instituti i Kosovës për Drejtësi (Tutje: IKD) pas analizimit të Draft Udhëzimit Administrativ për autorizimin e organizatave jo qeveritare dhe përcaktimin e kritereve për ofrimin e shërbimeve juridike falas (Tutje: Draft Udhëzimi Administrativ), paraqet komentet e më poshtme lidhur me këtë Draft Udhëzim Administrativ.

Lidhur me renditjen e këtyre komenteve, IKD i është referuar Draft Udhëzimit Administrativ.

Personi kontaktues

Betim Musliu | info@kli-ks.org

Dokumentet shtesë