Plani i Menaxhimit të Pellgut të Lumit Drini i Bardhë

Ky Plan i tanishëm i përpunuar i Menaxhimit të Pellgut të Lumit Drini i Bardhë konsiderohet si një dokument i përditësuar i PMPL-së së parë të përgatitur (korrik 2020).


Data e fillimit: 10.02.2023


Data e përfundimit: 10.02.2024

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Mevlane Kuka

mevlane.kuka@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja