Plani i Menaxhimit të Pellgut të Lumit Drini i Bardhë

Ky Plan i tanishëm i përpunuar i Menaxhimit të Pellgut të Lumit Drini i Bardhë konsiderohet si një dokument i përditësuar i PMPL-së së parë të përgatitur (korrik 2020).


Data e fillimit: 10.02.2023


Data e përfundimit: 10.02.2024

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Raporti Final

Përgatitja dhe hartimi i Analizës së parë të Pellgut të Lumit Drini i Bardhë dhe Planit të Menaxhimit të Qarkut të Pellgut të Lumit Drini i Bardhë u përball me shumë sfida. Në veçanti, ai duhej të përgatitej dhe të dorëzohej brenda një afati të shkurtër kohor. Përveç kësaj, mungesa e të dhënave të mjaftueshme përfaqësonte një pengesë për hulumtime dhe vlerësime.

19.03.2024
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

19.03.2024
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Mevlane Kuka

mevlane.kuka@rks-gov.net