RREGULLORE (QRK) NR. 00/2022 PËR PRANIMIN DHE KARIERËN NË SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Kjo Rregullore, ka për qëllim ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm dhe profesional për pranimin, lëvizjen brenda kategorisë dhe ngritjen në detyrë të nëpunësve civilë në pajtim me parimet themelore të shërbimit civil të përcaktuara në Ligjin nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë (në tekstin në vijim: LZP).


Data e fillimit: 23.01.2023


Data e përfundimit: 10.02.2023


Sevgi Krasnic

sevgi.krasnic@rks-gov.net