PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 05/L - 060 PËR MJEKËSINË LIGJORE

DOKUMENT KONSULTIMI PËR PROJEKTLIGJIN PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 05/L - 060 PËR MJEKËSINË LIGJORE


Data e fillimit: 04.08.2022


Data e përfundimit: 24.08.2022


Feride Podvorica

feride.podvorica@rks-gov.net