PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPHI) NR. _______/2021 PËR LEJE MJEDISORE

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e procedurës së aplikimit, shqyrtimit dhe procesit të vendimmarrjes për leje mjedisore.


Data e fillimit: 30.11.2021


Data e përfundimit: 22.12.2021


Hana Imeri

Hana.Imeri@rks-gov.net