DRAFT KONCEPT DOKUMENTI PËR EVIDENCËN QENDRORE PENALE

DOKUMENT KONSULTIMI PER DRAFT KONCEPT DOKUMENTIN PËR EVIDENCËN QENDRORE PENALE


Data e fillimit: 05.07.2019


Data e përfundimit: 01.08.2019


Raporti Final

RAPORTI FINAL - DRAFT KONCEPT DOKUMENTI PËR SISTEMIN QENDROR TË EVIDENCËS PENALE TË KOSOVËS

09.01.2020
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

09.01.2020
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Ruzhdi Osmani

ruzhdi.osmani@rks-gov.net