Mirë se vini në platformën e konsultimeve publike - Bëjeni zërin tuaj të dëgjohet


Rreth Platformës

Bazuar në RREGULLOREN PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK nr.05/2016, e cila është aprovuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 29 prill 2016, Zyra për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, obligohet të krijoj dhe mirëmbaj platformën online, të cilin e shfrytëzojnë të gjitha organet publike për të identifikuar hisedarët për zhvillimin e konsultimit me publikun.

Platforma Online, do të sigurojë zbatimin e standardeve minimale për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016. Kjo platformë do të ofroj mundësinë që të gjitha palët relevante të jenë të ftuara dhe të përfshira në procesin e konsultimit publik për nismat legjislative dhe procesin e vendimmarrjes dhe të politikë bërjes. "

Qëllimi i kësaj platforme është që të ndihmojë ministritë dhe agjencitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës për të lehtësuar procesin e konsultimeve publike me përfshirjen e autoriteteve publike dhe joqeveritare, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerë të tjerë relevant përgjatë procesit të politikë bërjes dhe vendimmarrjes. Përmes kësaj platforme sigurohet një procesi i komunikimit ndërmjet organeve publike, palëve të interesuara dhe publikut, për një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse në procesin e politikëbërjes dhe vendimmarrjes me interes publik si dhe rritjen e transparencës dhe p... Më shumë

Platforma gjithëpërfshirëse për konsultimet me publikun

... Më shumë

Kliko këtu për lajme tjera

Konsultimet e fundit

Për propozim të projekteve nga ana e qytetarëve për investim nga Komuna në kuadër të buxhetimit me pjesëmarrje!

Të dashur bashkëqytetarë të Livoçit të Ulët, Komuna e Gjilanit ka nisur projektin për buxhetimin me pjesëmarrje me banorët e fshatit Livoç i Ulët. Buxhetimi me pjesëmarrje inkurajon qytetarët që të luajnë rol të rëndësish... Më shumë

Strategjia (2024-2035) për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave në Kosovë dhe Plani i Veprimit (2024-2026)

Strategjia synon t’i trajtojë të metat dhe kufizimet aktuale në sektorin e menaxhimit të mbeturinave, duke i përcaktuar dhe realizuar katër objektivat strategjike në vijim. Duke arritur këto objektiva strategjike, Kosova do të përshpejtoj... Më shumë

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PËRCAKTIMIN E MËNYRËS SË PËRZGJEDHJES SË SHFRYTËZUESVE DHE FORMËS, PËRMBAJTJES SË KONTRATËS TË SHFRYTËZIMIT PËR PARQET INDUSTRIALE DHE TEKNOLOGJIKE

Më këtë Udhëzim Administrativ përcaktohet mënyra e përzgjedhjes së shfrytëzuesve të parkut industrial dhe teknologjik, formën dhe përmbajtjen e kontratës së shfrytëzimit për Parqet Industriale dhe Teknologjike. ... Më shumë

Kliko këtu për konsulta të tjera