Projekt Udhëzimi Administrativ (në Shëndetësi) Nr.xxxxxx Mbi Regjistrimin e Multivitaminave, Mineraleve, Oligomineraleve, Substancave herbale dhe Preparateve herbale për të cilat nuk nevojitet autorizim marketing

Ky Udhëzim Administrativ përcakton procedurën e regjistrimit, ripërtrirjen, pezullimin dhe tërheqjen e regjistrimit të vitaminave, multivitaminave, mineraleve, oligomineraleve të cilat sipas formës dhe dozimit të tyre konsiderohen si shtesa ushqimore, substancave herbale dhe preparateve herbale për përdorim human për të cilat nuk nevojitet Autorizim Marketingu.


Data e fillimit: 09.08.2018


Data e përfundimit: 29.08.2018

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR Draft Udhëzimin Administrativ për regjistrimin e multivitaminave, mineraleve, oligomineraleve, substancave herbale, preparateve herbale dhe produkteve tjera për të cilat nuk nevojitet autorizimi për marketing.

17.09.2018
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

17.09.2018
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Muhamer Beshiri

Muhamer.beshiri@rks-gov.net