DRAFT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MI) Nr.XX/2018 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.20/2017 PËR LICENCIMIN E AUTO SHKOLLAVE

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.20/2017 për Licencimin e Auto Shkollave.


Data e fillimit: 08.03.2018


Data e përfundimit: 28.03.2018


Raporti Final

RAPORT FINAL PËR DRAFT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MI) NR.XX/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.XX/2017 PËR LICENCIMIN E AUTO SHKOLLAVE

30.03.2018
Raporti Final


Leonora Bacaj

leonora.bacaj@rks-gov.net