KONCEPT DOKUMENTI I PROPOZIM LIGJIT PËR KOHËN E NGASJES DHE PUSHIMIT

Ky koncept dokument, ka për qëllim të përcaktoj kërkesat teknike të cilat duhet ti plotësojnë paisjet vazhguese për të siguruar regjistrimin e kohës së ngasjes të aëntarve të ekuipazhit, kohën e kaluar në aktivitetet profesionale (e cila nuk paraqet drejtimin e automjetit), koha e pushimit, shpejtësia e lëvizjes së automjetit dhe distanca e kaluar dhe pushimit e detajuar me synime dhe objektiva të qarta, të zbërthyera në përfundime dhe tregues suksesi, duke u bazuar në kërkesat imediate, problemet kryesore dhe legjislacioni social me të cilat po ballafaqohen institucionet shtetërore të cilat në bazë të Ligjit Nr. 04/L-179, për Transportin rrugor dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, janë përgjegjëse për administrimin dhe monitorimin e funksionimit të sektorit të transportit rrugor.


Data e fillimit: 13.10.2017


Data e përfundimit: 02.11.2017


Raporti Final

RAPORT FINAL PËR KONCEPT DOKUMENTIN PËR PROPOZIM LIGJIN PËR KOHËN E NGASJES DHE PUSHIMIT

12.01.2018
Raporti Final


Fejzullah Mustafa

fejzullah.mustafa@rks-gov.net