Udhëzim Administrativ për Procedurat e Pajisjes me Letërnjoftim

Me ketë Udhëzim Administrativ përcaktohen procedurat për pajisje me letërnjoftim të Republikës së Kosovës, si dhe proceduarat për tërheqje të letërnjoftimit.


Data e fillimit: 13.09.2017


Data e përfundimit: 04.10.2017


Safete Bilalli

safete.bilalli@rks-gov.net