Nacrt Administrativno Uputstvo (MUP) br. Xx/2017 o Streljanama za Subjekte Koji Poseduju Opremu za Posebne Namene

Nacrt Administrativno Uputstvo (MUP) br. Xx/2017 o Streljanama za Subjekte Koji Poseduju Opremu za Posebne Namene


Datum pocetka: 21.04.2017


Krajnji datum: 12.05.2017


Burim Kadriu

burim.kadriu@rks-gov.net