Projektudhëzim Administrativ (MPB) nr. Xx/2017 për Poligonet e Qitjes për Subjektet që Posedojnë Pajisje për Qëllime të Veçanta

Projektudhëzim Administrativ (MPB) nr. Xx/2017 për Poligonet e Qitjes për Subjektet që Posedojnë Pajisje për Qëllime të Veçanta


Data e fillimit: 21.04.2017


Data e përfundimit: 12.05.2017


Burim Kadriu

burim.kadriu@rks-gov.net