Strategjia për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2024-2029

Qëllimi gjithëpërfshirës i strategjisë së re konkretisht Strategjisë për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës 2024-2029 si dhe Planit të Veprimit për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar 2024-2026 është të sigurojë që të drejtat dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuar pa ndërprerje të integrohen në të gjitha aspektet e qeverisjes, politikave dhe shërbimeve të Kosovës. Ajo thekson pasimin e përfshirjes së plotë dhe mundësive të barabarta, duke u mundësuar personave me aftësi të kufizuara plotësisht të marrin pjesë në shoqëri, të kenë qasje në shërbimet themelore dhe ta arrijnë potencialin e tyre maksimal.


Data e fillimit: 11.06.2024


Data e përfundimit: 02.07.2024


Albina Selmani Haliti

albina.s.haliti@rks-gov.net