Strategjia (2024-2035) për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave në Kosovë dhe Plani i Veprimit (2024-2026)

Strategjia synon t’i trajtojë të metat dhe kufizimet aktuale në sektorin e menaxhimit të mbeturinave, duke i përcaktuar dhe realizuar katër objektivat strategjike në vijim. Duke arritur këto objektiva strategjike, Kosova do të përshpejtojë rrugëtimin e saj drejt zhvillimit të potencialeve ekonomike dhe ngritjes së standardeve të jetesës.


Data e fillimit: 27.05.2024


Data e përfundimit: 17.06.2024


Florije Tahiri

Florije.Tahiri@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja