UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPHI NR.______/2024 PËR CAKTIMIN E VLERËS SË TARIFËS PËR SHËRBIMET LIDHUR ME PROCESIN E PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT TË INTEGRUAR TË NDOTJES

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kriteret dhe vlerat e tarifës për shërbimet lidhur me procedurat e shqyrtimit të kërkesave për Leje Mjedisore të Integruar, ku përfshihen edhe kërkesat për: ndryshim në impiant, transfer dhe vazhdimin e Lejes Mjedisore të Integruar


Data e fillimit: 13.05.2024


Data e përfundimit: 03.06.2024


Raporti Final

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kriteret dhe vlerat e tarifës për shërbimet lidhur me procedurat e shqyrtimit të kërkesave për Leje Mjedisore të Integruar, ku përfshihen edhe kërkesat për: ndryshim në impiant, transfer dhe vazhdimin e Lejes Mjedisore të Integruar.

08.07.2024
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

08.07.2024
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Perparim Terziu

Perparim.Terziu@rks-gov.net