Strategjia për Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) në Republikën e Kosovës

Krijimi i vlerës bazuar në informacionin hapësinor është i rëndësishëm, por këtu ka ende një potencial të madh të papërdorur. Nevojat dhe kërkesat ndryshojnë me kalimin e kohës. Zhvillimi i teknologjisë do të ofrojë gjithashtu mundësi dhe aplikime të reja. Në disa fusha, lindin nevoja të reja për të dhëna të ndryshme nga ato që janë përdorur tradicionalisht. Në fusha të tjera, mund të kërkohen të dhëna me një shkallë edhe më të lartë detajesh për të realizuar detyrat ose për të ofruar shërbimet.


Data e fillimit: 13.05.2024


Data e përfundimit: 03.06.2024


Raporti Final

Ligji Nr. 08/L-010 për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës konkretisht neni 6 paragrafi 3 parasheh Hartimin e Strategjisë për Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) në Republikën e Kosovës.

10.06.2024
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

10.06.2024
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Qazim Sinani

Qazim.Sinani@rks-gov.net