Njoftim për Konsultim Publik për Draft-Rregullores për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa Komunale

Njoftim për Konsultim Publik për Draft-Rregullores për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa Komunale


Data e fillimit: 17.04.2024


Data e përfundimit: 03.05.2024

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Vlora Tafili

vlora.tafili@rks-gov.net