Njoftim për konsultim publik për Draft-Planin e Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në Nivelin Lokal

Njoftim për konsultim publik për Draft-Planin e Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare në Nivelin Lokal


Data e fillimit: 15.04.2024


Data e përfundimit: 02.05.2024


Nazmije Demolli-Kastrati

nazmije.demolli.kastrati@rks-gov.net