PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr… / 2024 PËR PLOTËSIM DHE NDRYSHIM TË UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (Shëndetësi) Nr. 05 / 2023 VËREJTJET E KOMBINUARA

Qëllimi i këtij udhëzimi është ndryshimi dhe plotësimi i Udhëzimit Administrativ (Shëndetësi) Nr.05 / 2023 për Vërejtjet e kombinuara.


Data e fillimit: 03.04.2024


Data e përfundimit: 23.04.2024


Faik Hoti

Faik.Hoti@rks-gov.net


Kontributet

B2B Consulting SH.P.K. | Kompani

22.04.2024 13:53:01

Komente dhe propozime ne draftin e UA per ndryshimin e UA 05/2023 per verejtjet e kombinuara shendetesore.

Komentet paraqiten nga B2B Consulting SH.P.K. 

Personi kontaktues

Përparim Muja | kushtrimbytyqi@b2b-ks.com

Dokumentet shtesë

B2B Consulting SH.P.K. | Kompani

22.04.2024 13:52:31

Komente dhe propozime ne draftin e UA per ndryshimin e UA 05/2023 per verejtjet e kombinuara shendetesore.

Komentet paraqiten nga B2B Consulting SH.P.K. 

Personi kontaktues

Përparim Muja | kushtrimbytyqi@b2b-ks.com

Dokumentet shtesë

B2B Consulting SH.P.K. | Kompani

22.04.2024 11:37:13

Ky koment behet ne emer te kompanise Kaliman Caribe SH.P.K. e cila eshte themeluar ne vitin 2010, dhe merret me tregtine duhanit luksoz perkatesisht purove dhe cigarllos, duke qene distributor i autorizuar i markes se mirenjohur Habanos.

Kaliman Caribe SH.P.K. eshte themeluar nga Kaliman Caribe LTD, e themeluar ne vitin 1995, e cila ka shtrirje ne me se 12 shtete evropiane, e cila ka nje perkushtim te madh per klientet e saj per te ofruar produkte sa me cilesore, me cka ne menyre te pa shlyeshme ka skalitur emrin e saj ne analet e pasurise dhe kenaqesise.

Me ane te komenteve ne draftin e UA per ndryshimin e UA 05/23, per verejtjet e kombinuara shendetesore, deshirojme te shprehim shqetesimin per problemet e mundshme qe mund te krijoj udhezimi i miratuar dhe qe eshte ne fuqi tani ne tregun e produkteve te duhanit, cigarlloseve dhe purove, nese aplikohet i pa modifikuar, prandaj me ane te ketyre komenteve propozojme te behen ndryshime ne udhezim administrativ. 

Personi kontaktues

Përparim Muja | kushtrimbytyqi@b2b-ks.com

Dokumentet shtesë

B2B Consulting SH.P.K. | Kompani

22.04.2024 11:35:43

Ky koment behet ne emer te kompanise Kaliman Caribe SH.P.K. e cila eshte themeluar ne vitin 2010, dhe merret me tregtine duhanit luksoz perkatesisht purove dhe cigarllos, duke qene distributor i autorizuar i markes se mirenjohur Habanos.

Kaliman Caribe SH.P.K. eshte themeluar nga Kaliman Caribe LTD, e themeluar ne vitin 1995, e cila ka shtrirje ne me se 12 shtete evropiane, e cila ka nje perkushtim te madh per klientet e saj per te ofruar produkte sa me cilesore, me cka ne menyre te pa shlyeshme ka skalitur emrin e saj ne analet e pasurise dhe kenaqesise.

Me ane te komenteve ne draftin e UA per ndryshimin e UA 05/23, per verejtjet e kombinuara shendetesore, deshirojme te shprehim shqetesimin per problemet e mundshme qe mund te krijoj udhezimi i miratuar dhe qe eshte ne fuqi tani ne tregun e produkteve te duhanit, cigarlloseve dhe purove, nese aplikohet i pa modifikuar, prandaj me ane te ketyre komenteve propozojme te behen ndryshime ne udhezim administrativ. 

Personi kontaktues

Përparim Muja | kushtrimbytyqi@b2b-ks.com

Dokumentet shtesë