Njoftim për konsultim publik lidhur më DRAFT- STRATEGJIA KOMUNALE PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE (2024 – 2027) DHE PLANI I VEPRIMIT PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE (2024 – 2026)

Njoftim për konsultim publik lidhur më DRAFT- STRATEGJIA KOMUNALE PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE (2024 – 2027) DHE PLANI I VEPRIMIT PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE (2024 – 2026)


Data e fillimit: 28.03.2024


Data e përfundimit: 11.04.2024


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I ORGANIZIMIT TË KONSULTIMIT PUBLIK PËR DRAFT- STRATEGJIA KOMUNALE PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE (2024 – 2027) DHE PLANI I VEPRIMIT PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE (2024 – 2026)

17.05.2024
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

17.05.2024
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Binak Sylaj

binak.sylaj@rks-gov.net