Konsultim publik për Draft-Plani Lokal i veprimit për avancimin e të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali në Komunën e Vushtrrisë 2024-2026

Komuna e Vushtrrisë, përkatësisht Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ka vënë në konsultim publik “Draft-Plani Lokal i veprimit për avancimin e të drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali në Komunën e Vushtrrisë 2024-2026”.


Data e fillimit: 08.02.2024


Data e përfundimit: 08.03.2024


Mirjeta Duraku

mirjeta.duraku@rks-gov.net