PROJEKT RREGULLORE (QRK) - NR. XX/2023 PËR THEMELIMIN, ORGANIZIMIN,FUNKSIONIMIN DHE MONITORIMIN E QENDRAVE PER ZHVILLIM RAJONAL NË RAJONET ZHVILLIMORE

Kjo Rregullore përcakton mënyrën e themelimit, organizimit, funsionimit dhe monitorimit të punës së Qendrave për Zhvillim Rajonal në shtatë (7) Rajonet Zhvillimore të Kosovës në lidhshmëri me zbatimin e dispozitave të neneve 16 dhe 17 të Ligjit NR.08/L-190 për Zhvillim Rajonal të Balancuar.


Data e fillimit: 07.02.2024


Data e përfundimit: 27.02.2024


Shendije Dinaj

shkendije.dinaj@rks-gov.net