KONSULTIM PUBLIK PËR PROJEKT-PLANI KOMUNAL PËR SHERBIME SOCIALE NË KOMUNËN E MITROVICËS SË JUGUT

Përmes këtij dokumenti Komuna e Mitrovices Jugore prezanton një Plan Veprimi gjithëpërfshirës për Shërbimet Sociale dhe Familjare me qëllim që të krijojë një komunitet të përbashkët dhe të përparuar, duke vënë në fokus mirëqenien e banorëve si prioritetin kryesor. Plani ka per synim të fuqizojë familjet dhe komunitetet duke ofruar shërbime të ndryshme. Në kontekstin e Republikës së Kosovës, ku ekonomia është në varësi nga importi dhe ekziston një shkallë e lartë e papunësisë, Komuna e Mitrovicës Jugore është e përkushtuar që të maksimizojë efikasitetin e shfrytëzimit të burimeve për të përmbushur nevojat materiale të banorëve dhe për të ofruar shërbime gjithëpërfshirëse të kujdesit social.


Data e fillimit: 14.11.2023


Data e përfundimit: 14.12.2023


Drita Ibrahimi

drita.r.ibrahimi@rks-gov.net


Kontributet

Democracy Plus | OJQ

14.12.2023 12:42:46

Të gjitha komentet dhe rekomandimet e Demokraci Plus (D+) në Projekt Planin Komunal për Shërbime Sociale në Komunën e Mitrovicës së Jugut, janë të dhëna në dokumentin e bashkangjitur. 

Personi kontaktues

Valmir Ismaili | info@dplus-ks.org

Dokumentet shtesë