PROJEKTLIGJI PËR SHËNDETIN MENDOR

Ky ligj përcakton parimet themelore, mbrojtjen e të drejtave, promovon shëndetin mendor si dhe përcakton kushtet për zbatimin e masave dhe trajtimin e personave me çrregullime mendore


Data e fillimit: 05.10.2023


Data e përfundimit: 25.10.2023


Laura Shehu

laura.shehu@rks-gov.net