PROJEKTLIGJ PËR SPORT

Qëllimi i këtij ligji është organizimi dhe zhvillimi i sportit dhe aktivitetit fizik në Republikën e Kosovës, në një ambient të sigurt, i cili promovon shëndetin dhe mirëqenien e sportistëve dhe njerëzve në përgjithësi.


Data e fillimit: 18.09.2023


Data e përfundimit: 06.10.2023


Raporti Final

Qëllimi i këtij ligji është organizimi dhe zhvillimi i sportit dhe aktivitetit fizik në Republikën e Kosovës, në një ambient të sigurt, i cili promovon shëndetin dhe mirëqenien e sportistëve dhe shoqërisë në përgjithësi.

01.03.2024
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

01.03.2024
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Jehona Bashota

jehona.bashota@rks-gov.net


Kontributet

Federara e Futbollit të Kosovës | OJQ

06.10.2023 16:07:05

/

Personi kontaktues

Departamenti Ligjor i FFK (Legal FFK) | legal@ffk-kosova.com

Komiteti Paralimpik i Kosoves | OJQ

06.10.2023 11:10:43

Neni 7

Kategorizimi i sporteve të organizuara

 

1.              Kategorizimi i sporteve të organizuara bëhet me qëllim të financimit të tyre nga buxheti i Republikës së Kosovës.

 

2.              Kategorizimi udhëhiqet nga Ministria përgjegjëse për sport me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Komitetit Olimpik të Kosovës (te shtohet: per Federata Olimpike e jo-olimike dhe Komitetit Paralimpik të Kosovës per FEDERATAT PARALIMPIKE

 

 

3.              KY NEN DUHET TE LARGOHET NE TERESI (sepse eshte diskriminues ndaj parasportisteve, klubeve dhe federatave te tyre)

Neni 8: Tek neni 8 duhet te perfshihen termat: Parasportisti, Klubi Parasportiv, Federata Parasportive

 

Psh  Neni XX

1.1  Misioni i Komitetit Paralimpik të Kosovës (KPK) është të zhvillojë, promovojë dhe mbrojë lëvizjen paralimpike në Republikën e Kosovës në përputhje me Kartën Paralimpike

 Komiteti Paralimpik ka këto detyra dhe pergjegjësi:

1. Organizimi, promovimi, shumëfishimi/RRITJA dhe zhvillimi në mënyrë cilësore i sporteve për para sportistët, zhvillimi i garave zyrtare dhe të tjera dhe marrja pjesë në KAMPIONATET EVROPINE, KAMPIONATET BOTERORE DHE Lojërat Paralimpike.

2       Organizimi dhe zhvillimi në mënyrë profesionale i lojtarëve, trajnerëve, gjyqtarëve, vëzhguesve dhe zyrtarëve tjerë.

3       Rritja e cilësisë së sporteve paraolimpike në shkallë kombëtare në këtë aspekt dhe promovimi i tyre ndërkombëtarisht.

4       Mbështetja e krijimit të federatave kombëtare sportive për të gjitha llojet e para sportistëve dhe përmes tyre organizimi dhe zhvillimi i garave të rregullta për të gjitha kategoritë.

5       Përfaqësimi i federatave sporteve të para atletëve në institucione ndërkombëtare.

6       Marrja pjesë në ngjarje dhe gara ndërkombëtare.

7       Marrja pjesë në punën e organizatave të tjera sportive ndërkombëtare, që janë në programin paralimpik.

8       KPK-ja vepron si organ drejtues i Kosovës për sportin që qeveriset nga IPC.

9       KPK-ja duhet t'i përmbahet detyrimeve të saj si anëtare e IPC-së, siç parashihet në manualin e IPC-së.

 

 

Neni 38

1.1.                  një (1) anëtar i nominohet nga Komiteti Paralimpik i Kosovës,

 

Neni 46

Pjesëmarrja e shtetasve të huaj në gara sportive dhe natyralizimi i tyre

 

 

1.              Shtetasi i huaj mund të marrë pjesë në garë sportive në Republikën e Kosovës apo të regjistrohet si lojtar i huaj në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara nga federata vendore përkatëse sportive dhe në përputhje me ligjin përkatës që rregullon qëndrimin dhe punën e të huajve në Republikën e Kosovës.

 

2.              Me kërkesë të federatës përkatëse olimdhe DHE PARALIMPIKE dhe sipas opinionit të Komitetit Olimpik të Kosovës RESPEKTIVISHT TE KOMITETIT PARALIMPIK TE KOSOVES presidentit të Republikës së Kosovës mund t™i propozohet që një sportisti që është shtetas i huaj t™i jepet shtetësia e Kosovës, me qëllim që i njëjti të bëhet pjesë e kombëtares së sportit përkatës.

 

Neni 57

Çmimet për arritje sportive

 

1.              Ministri përgjegjës për sport, pas opinionit të Komitetit Olimpik të Kosovës RESPEKTIVISHT te Komitetit Paralimpik të Kosovës ndan çmimet si në vijim:

 

Neni 58

Çmimet e ndara nga organizatat ombrellë, federatat dhe komunat

 

 

Organizatat ombrellë, federatat sportive DHE PARASPORTIVE, federatat ombrellë dhe komunat kanë të drejtë që përmes akteve të tyre të brendshme të ndajnë çmime vjetore dhe çmime të tjera të ndryshme për sportistët DHE PARASPORTISTET

 

Neni 59

1.              Për kërkesën e sportistit për kompensim të përhershëm financiar vendos komisioni i emëruar nga ministri përgjegjës për sport, me përbërje të anëtarëve nga Ministria përkatëse për sport dhe Komiteti Olimpik i Kosovës RESPEKTIVISHT Komiteti Paralimpik I KOSOVES.

 

Poashtu te theksohet tek infrastruktura sportive krijimi I kushteve te barabarta

 

 

 

Neni 7

Kategorizimi i sporteve të organizuara

 

4.              Kategorizimi i sporteve të organizuara bëhet me qëllim të financimit të tyre nga buxheti i Republikës së Kosovës.

 

5.              Kategorizimi udhëhiqet nga Ministria përgjegjëse për sport me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Komitetit Olimpik të Kosovës (te shtohet: per Federata Olimpike e jo-olimike dhe Komitetit Paralimpik të Kosovës per FEDERATAT PARALIMPIKE

 

 

6.              KY NEN DUHET TE LARGOHET NE TERESI (sepse eshte diskriminues ndaj parasportisteve, klubeve dhe federatave te tyre)

Neni 8: Tek neni 8 duhet te perfshihen termat: Parasportisti, Klubi Parasportiv, Federata Parasportive

 

Psh  Neni XX

9.1  Misioni i Komitetit Paralimpik të Kosovës (KPK) është të zhvillojë, promovojë dhe mbrojë lëvizjen paralimpike në Republikën e Kosovës në përputhje me Kartën Paralimpike

 Komiteti Paralimpik ka këto detyra dhe pergjegjësi:

1. Organizimi, promovimi, shumëfishimi/RRITJA dhe zhvillimi në mënyrë cilësore i sporteve për para sportistët, zhvillimi i garave zyrtare dhe të tjera dhe marrja pjesë në KAMPIONATET EVROPINE, KAMPIONATET BOTERORE DHE Lojërat Paralimpike.

10    Organizimi dhe zhvillimi në mënyrë profesionale i lojtarëve, trajnerëve, gjyqtarëve, vëzhguesve dhe zyrtarëve tjerë.

11    Rritja e cilësisë së sporteve paraolimpike në shkallë kombëtare në këtë aspekt dhe promovimi i tyre ndërkombëtarisht.

12    Mbështetja e krijimit të federatave kombëtare sportive për të gjitha llojet e para sportistëve dhe përmes tyre organizimi dhe zhvillimi i garave të rregullta për të gjitha kategoritë.

13    Përfaqësimi i federatave sporteve të para atletëve në institucione ndërkombëtare.

14    Marrja pjesë në ngjarje dhe gara ndërkombëtare.

15    Marrja pjesë në punën e organizatave të tjera sportive ndërkombëtare, që janë në programin paralimpik.

16    KPK-ja vepron si organ drejtues i Kosovës për sportin që qeveriset nga IPC.

17    KPK-ja duhet t'i përmbahet detyrimeve të saj si anëtare e IPC-së, siç parashihet në manualin e IPC-së.

 

 

Neni 38

1.2.                  një (1) anëtar i nominohet nga Komiteti Paralimpik i Kosovës,

 

Neni 46

Pjesëmarrja e shtetasve të huaj në gara sportive dhe natyralizimi i tyre

 

 

3.              Shtetasi i huaj mund të marrë pjesë në garë sportive në Republikën e Kosovës apo të regjistrohet si lojtar i huaj në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara nga federata vendore përkatëse sportive dhe në përputhje me ligjin përkatës që rregullon qëndrimin dhe punën e të huajve në Republikën e Kosovës.

 

4.              Me kërkesë të federatës përkatëse olimdhe DHE PARALIMPIKE dhe sipas opinionit të Komitetit Olimpik të Kosovës RESPEKTIVISHT TE KOMITETIT PARALIMPIK TE KOSOVES presidentit të Republikës së Kosovës mund t™i propozohet që një sportisti që është shtetas i huaj t™i jepet shtetësia e Kosovës, me qëllim që i njëjti të bëhet pjesë e kombëtares së sportit përkatës.

 

Neni 57

Çmimet për arritje sportive

 

2.              Ministri përgjegjës për sport, pas opinionit të Komitetit Olimpik të Kosovës RESPEKTIVISHT te Komitetit Paralimpik të Kosovës ndan çmimet si në vijim:

 

Neni 58

Çmimet e ndara nga organizatat ombrellë, federatat dhe komunat

 

 

Organizatat ombrellë, federatat sportive DHE PARASPORTIVE, federatat ombrellë dhe komunat kanë të drejtë që përmes akteve të tyre të brendshme të ndajnë çmime vjetore dhe çmime të tjera të ndryshme për sportistët DHE PARASPORTISTET

 

Neni 59

2.              Për kërkesën e sportistit për kompensim të përhershëm financiar vendos komisioni i emëruar nga ministri përgjegjës për sport, me përbërje të anëtarëve nga Ministria përkatëse për sport dhe Komiteti Olimpik i Kosovës RESPEKTIVISHT Komiteti Paralimpik I KOSOVES.

 

Poashtu te theksohet tek infrastruktura sportive krijimi I kushteve te barabarta

 

 

 

Personi kontaktues

Arieta gashi | Drilonaislami95@gmail.com

Dokumentet shtesë

Bernard Tahirbegolli | Qytetar

06.10.2023 10:01:16

Në përgjithësi ligji në verzionin aktual ka adresuar një sërë sfidash që ishin prezente në ligjin për sport.

Neni 11, Kineziterapeuti, përmend një term që nuk njifet si profesion në RKS. Ndoshta duhet menduar si duhet ndryshuar ose larguar për tu përshtatur me situaten aktuale në vend.

Neni 67, Kundërvajtjet, shumat e gjobave për personat fizik dhe personat juridik do të duhej të harmonizohen edhe me ligjet tjera në fuqi, psh Ligji për Anti-Dopingun.

Personi kontaktues

Bernard Tahirbegolli | bernardtahirbegolli@gmail.com