PROJEKTLIGJI PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT

1. Ky ligj ka për qëllim rregullimin e: 1.1. Kushteve të tregut në marrëdhëniet biznes me konsumator, duke përfshirë etiketimin e produkteve, treguesit e çmimeve, shërbimet publike dhe praktikat e padrejta tregtare;


Data e fillimit: 18.09.2023


Data e përfundimit: 06.10.2023


Raporti Final

1. Ky ligj ka për qëllim rregullimin e: 1.1. Kushteve të tregut në marrëdhëniet biznes me konsumator, duke përfshirë etiketimin e produkteve, treguesit e çmimeve, shërbimet publike dhe praktikat e padrejta tregtare; 1.2. Të drejtave te konsumatorëve në lidhje me kontratat, duke përfshirë kushtet e padrejta të kontratës, shitjeve në distancë dhe jashtë objekteve afariste, mospërputhshmëria me kontratat, kontratave të kredive për konsumatorë dhe kontratave të produkteve turistike; 1.3. Mbrojtjes administrative dhe gjyqësore të interesave të konsumatorëve; 1.4. Kuadrit institucional për mbrojtjen e konsumatorit në Republikën e Kosovës.

15.11.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

15.11.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


nijazi.shala@rks-gov.net

nijazi.shala@rks-gov.net