PROJEKTLIGJI PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT

1. Ky ligj ka për qëllim rregullimin e: 1.1. Kushteve të tregut në marrëdhëniet biznes me konsumator, duke përfshirë etiketimin e produkteve, treguesit e çmimeve, shërbimet publike dhe praktikat e padrejta tregtare;


Data e fillimit: 18.09.2023


Data e përfundimit: 06.10.2023


nijazi.shala@rks-gov.net

nijazi.shala@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja