Projekt-Rregullore për institucionet edukativo-arsimore të komunës së Skenderajt

Projekt-Rregullore për institucionet edukativo-arsimore të komunës së Skenderajt


Data e fillimit: 18.09.2023


Data e përfundimit: 18.10.2023


fjolla.aliu@rks-gov.net

amir.lushtaku@rks-gov.net