PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV MMPHI NR. ______ /2023 PËR MËNYRËN E MONITORIMIT TË CILËSISË SË AJRIT, MBLEDHJEN E TË DHËNAVE, KRITERET DHE METODOLOGJINË

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e mënyrës së monitorimit të cilësisë së ajrit, mënyrën e mbledhjes së të dhënave, kriteret dhe metodologjia e përdorur, kriteret për caktimin e numrit minimal të vend matjeve, metodat referente të matjeve, mënyrën e vërtetimit të ekuivalencës për metoda tjera të matjeve, mënyrën e vërtetimit të cilësisë së matjeve dhe të dhënave, mënyrën e përpunimit dhe pasqyrimit të rezultateve dhe përshtatjes me normat vendore, mënyrën e vërtetimit të saktësisë dhe kalibrimit të pajisjeve për matje.


Data e fillimit: 26.05.2023


Data e përfundimit: 09.06.2023


Raporti Final

Ky Udhëzim Administrativ ka për qëllim përcaktimin e mënyrës së monitorimit të cilësisë së ajrit, mënyrën e mbledhjes së të dhënave, kriteret dhe metodologjia e përdorur, kriteret për caktimin e numrit minimal të vend matjeve, metodat referente të matjeve, mënyrën e vërtetimit të ekuivalencës për metoda tjera të matjeve, mënyrën e vërtetimit të cilësisë së matjeve dhe të dhënave, mënyrën e përpunimit dhe pasqyrimit të rezultateve dhe përshtatjes me normat vendore, mënyrën e vërtetimit të saktësisë dhe kalibrimit të pajisjeve për matje

16.06.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

16.06.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Albana Kashtanjeva-Bytyqi

albana.kashtanjeva@rks-gov.net