Agjenda Digjitale e Kosovës 2030

Agjenda Digjitale e Kosovës 2030 - është dokument strategjik që mbulon zhvillimin e Kosovës drejt një shoqërie të zhvilluar digjitale. Kosova tashmë është një shoqëri e informacionit, megjithatë, për t™u bërë një shoqëri gigabit (gigabajt) kërkon investime shtesë në kapitalin njerëzor si dhe investime të drejtpërdrejta për të gjeneruar zhvillim në të gjitha fushat teknike. Zhvillimi i teknologjive dhe shërbimeve të reja, që kemi dëshmuar në vitet e fundit, kërkon aftësi të reja dhe infrastrukturë shumë më të avancuar.


Data e fillimit: 15.05.2023


Data e përfundimit: 09.06.2023


Raporti Final

Ky dokument - Agjenda Digjitale e Kosovës 2030 - është dokument strategjik që mbulon zhvillimin e Kosovës drejt një shoqërie të zhvilluar digjitale. Kosova tashmë është një shoqëri e informacionit, megjithatë, për t’u bërë një shoqëri gigabitëshe kërkon investime shtesë në kapitalin njerëzor si dhe investime të drejtpërdrejta për të gjeneruar zhvillim në të gjitha fushat teknike. Zhvillimi i teknologjive dhe shërbimeve të reja, që kemi dëshmuar në vitet e fundit, kërkon aftësi të reja dhe infrastrukturë shumë më të avancuar.

26.03.2024
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

26.03.2024
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Enver Basha

Enver.Basha@rks-gov.net