KONSULTIM PUBLIK - Draft-Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 2023-2027

Draft -Plani Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 2023-2027


Data e fillimit: 17.03.2023


Data e përfundimit: 28.03.2023


Vlora Tafili

vlora.tafili@outlook.com