KONCEPT DOKUMENT PËR RININË

Rinia në Kosovë statistikisht përbën një pjesë të madhe të popullsisë së përgjithshme në krahasim me vendet e tjera evropiane. Bazuar në regjistrimin e fundit të mbajtur në vitin 2011, të dhënat tregojnë se 19.3% e popullsisë së përgjithshme i përkasin grupmoshës 15-24 vjeç, e cila në Kosovë ligjërisht është e pranuar si rini . Kur kësaj i shtohet kuptimi më i gjerë rinisë i pranuar nga BE-ja, grupmosha 15-30 përbën rreth 47% të popullsisë së përgjithshme . Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se mungesa e të dhënave të fundit për popullsinë dhe numri në rritje i migrimit na lënë me shifra të paqarta për përqindjen e të rinjve të moshës 15-29 vjeç. Megjithatë, përkundër këtij fakti, Kosova vazhdon të jetë një nga vendet me shkallën më të lartë të papunësisë tek të rinjtë me rreth 48.60% për vitin 2021, ndërsa shkalla e përgjithshme e papunësisë ende mbetet 29.30% . Përveç kësaj, një sfidë për vendin vazhdon të jetë tendenca për të migruar. Përveç shkallës së papunësisë, është gjithashtu e dukshme se shkollimi dhe trajnimi i ofruar nuk plotëson kërkesat dhe nevojat e tregut të punës dhe numri i të rinjve që nuk ndjekin asnjë institucion arsimor apo trajnimi është i lartë. Numri i të rinjve që nuk janë të punësuar ose që ndjekin ndonjë shkollim apo trajnim (NEET) është rreth 33.6% që është më i lartë se mesatarja në Bashkimin Evropian.


Data e fillimit: 03.11.2022


Data e përfundimit: 23.11.2022


Raporti Final

Rinia në Kosovë statistikisht përbën një pjesë të madhe të popullsisë së përgjithshme në krahasim me vendet e tjera evropiane. Bazuar në regjistrimin e fundit të mbajtur në vitin 2011, të dhënat tregojnë se 19.3% e popullsisë së përgjithshme i përkasin grupmoshës 15-24 vjeç, e cila në Kosovë ligjërisht është e pranuar si rini. Kur kësaj i shtohet kuptimi më i gjerë rinisë i pranuar nga BE-ja, grupmosha 15-30 përbën rreth 47% të popullsisë së përgjithshme. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se mungesa e të dhënave të fundit për popullsinë dhe numri në rritje i migrimit na lënë me shifra të paqarta për përqindjen e të rinjve të moshës 15-29 vjeç. Megjithatë, përkundër këtij fakti, Kosova vazhdon të jetë një nga vendet me shkallën më të lartë të papunësisë tek të rinjtë me rreth 48.60% për vitin 2021, ndërsa shkalla e përgjithshme e papunësisë ende mbetet 29.30%. Përveç kësaj, një sfidë për vendin vazhdon të jetë tendenca për të migruar. Përveç shkallës së papunësisë, është gjithashtu e dukshme se shkollimi dhe trajnimi i ofruar nuk plotëson kërkesat dhe nevojat e tregut të punës dhe numri i të rinjve që nuk ndjekin asnjë institucion arsimor apo trajnimi është i lartë. Numri i të rinjve që nuk janë të punësuar ose që ndjekin ndonjë shkollim apo trajnim (NEET) është rreth 33.6% që është më i lartë se mesatarja në Bashkimin Evropian.

06.03.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

06.03.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Vedat Jashari

vedat.jashari@rks-gov.net