PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) -NR.xx/2022 PËR LUFTIMIN DHE ÇRRËNJOSJEN E SËMUNDJES SË BRUCELOZËS, TUBERKULOZËS DHE LEUKOZËN ENZOOTIKE TË GJEDHIT

Ky Udhëzim Administrativ përcakton rregullat për mbikëqyrjen, programin e çrrënjosjes, dhënien e statusit të lirë nga sëmundja dhe për masat e kontrollit në rast dyshimi dhe konfirmimi të infeksionit me Brucella abortus, Brucella melitensis dhe Brucella suis, infeksion me kompleksin Mycobacterium tuberculosis në gjedh dhe Leukozës enzootike të gjedhit si dhe kërkesat për shëndetin e kafshëve gjatë lëvizjes së gjedheve brenda territorit të Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 21.09.2022


Data e përfundimit: 12.10.2022


Raporti Final

RAPORTI NGA PROCESI I KONSULTIMIT PËR PROJEKT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR.XX2022 PËR LUFTIMIN DHE ÇRRËNJOSJEN E SËMUNDJES SË BRUCELOZËS, TUBERKULOZËS DHE LEUKOZËN ENZOOTIKE TË GJEDHIT

24.01.2023
Raporti Final


Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes

24.01.2023
Versioni i azhurnuar i dokumentit te konsultes


Isah Rudaku

isah.rudaku@rks-gov.net