PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) -NR.xx/2022 PËR LUFTIMIN DHE ÇRRËNJOSJEN E SËMUNDJES SË BRUCELOZËS, TUBERKULOZËS DHE LEUKOZËN ENZOOTIKE TË GJEDHIT

Ky Udhëzim Administrativ përcakton rregullat për mbikëqyrjen, programin e çrrënjosjes, dhënien e statusit të lirë nga sëmundja dhe për masat e kontrollit në rast dyshimi dhe konfirmimi të infeksionit me Brucella abortus, Brucella melitensis dhe Brucella suis, infeksion me kompleksin Mycobacterium tuberculosis në gjedh dhe Leukozës enzootike të gjedhit si dhe kërkesat për shëndetin e kafshëve gjatë lëvizjes së gjedheve brenda territorit të Republikës së Kosovës.


Data e fillimit: 21.09.2022


Data e përfundimit: 12.10.2022


Isah Rudaku

isah.rudaku@rks-gov.net