PROJEKTLIGJI PËR SHËNDET RIPRODHUES DHE FERTILIZIM TË ASISTUAR

Ky ligj rregullon organizimin, funksionimin, rolin dhe përgjegjësinë institucionale dhe profesionale, mbikqyrjen, inspektimin, për kujdesin shëndetësor të sigurt dhe cilësor që ofrohet në fushën e shëndetit riprodhues, me qëllim të ruajtjes, promovimit, përmirësimit të të drejtave të shëndetit seksual dhe riprodhues. Me këtë ligj rregullohet kujdesi shëndetësor, procedurat e fertilizimit të asistuar mjekësor, realizimi dhe këshillimi për këto procedura si e drejtë riprodhuese e individit kur nuk arrihet shtatëzani e dëshiruar me rrugë natyrore.


Data e fillimit: 02.09.2022


Data e përfundimit: 23.09.2022


Merita Vuthaj

merita.vuthaj@rks-gov.net