N J O F T I M PËR MBAJTJEN E TAKIMIT PUBLIK ME QYTETARË

N J O F T I M PËR MBAJTJEN E TAKIMIT PUBLIK ME QYTETARË


Data e fillimit: 27.05.2022


Data e përfundimit: 17.06.2022

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Arianit Demaj

Arianit.demaj@rks-gov.net