KONCEPT DOKUMENT PËR PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E KRIMIT KIBERNETIK

Rregullimi i fushës së parandalimit dhe luftimit të krimit kibernetik ndërlidhet me Programin e Qeverisë 2015-2018, më saktësisht me Prioritetin Strategjik të Qeverisë Nr. 2. Qeverisja e mirë dhe fuqizimi i sundimit të ligjit. Kjo fushë ndërlidhet edhe me Programin Kombëtarë për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit, më saktësisht Kapitullin 24: Drejtësia, Liria dhe Siguria, në të cilin janë paraparë politika dhe masa në luftimin e krimit kibernetik.


Data e fillimit: 22.12.2017


Data e përfundimit: 18.01.2018


Artan Dreshaj

artan.dreshaj@rks-gov.net