Për pjesëmarrje në takim lidhur me dëgjimin e parë publik për Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) 2024-2026

Korniza Afatmesme Buxhetore 2024-2026


Data e fillimit: 05.06.2023


Data e përfundimit: 12.06.2023

Dokumentacioni

Dokumentacioni shtesë


Komuna e Drenasit

komuna.drenas@rks-gov.net