UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR.___/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MASHT) NR. 25/2012 LICENCIMI I BARTËSVE PRIVAT TË ARSIMIT TË LARTË NË KOSOVË

Ky Udhëzim administrativ, ka për qëllim të ndryshojë dhe plotësojë paragrafin 2 të nenit 11 të Udhëzimit administrativ nr. 25/ 2012 Licencimi i Bartësve Privat të Arsimit të Lartë në Kosovë.


Data e fillimit: 25.05.2023


Data e përfundimit: 14.06.2023


Habib Aliu

habib.aliu@rks-gov.net


Duhet te logoheni per te postuar komentet/kontributet tuaja